Szanowni Państwo,

Zwracamy szczególną uwagę na zwiększoną aktywność cyberprzestępców w ostatnich dniach. Cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

 1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
 2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
 3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.
 4. Bezwzględnie należy regularnie wykonywać kopie zapasowe – tak, aby w przypadku awarii lub ataku można było przywrócić utracone informacje.
 5. Należy monitorować aktywność kont w organizacji – wyciek hasła dla jednego z kont może narazić całą organizację.
 6. Należy regularnie wykonywać przegląd i aktualizację środowisk – nie aktualne, a tym samym podatne usługi, są furtką do wykonania ataku na organizację.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów pdf, a w nich rekomendacje dla wskazanych obszarów. Zawartość załączników można wykorzystać wewnątrz Państwa organizacji.

 1. bezpieczenstwo_korespondencji_elektronicznej.pdf
 2. ochrona_przed_atakami_ddos-zalecenia.pdf
 3. silne_hasla-zalecenia.pdf
 4. system_kopii_zapasowych-zalecenia.pdf


Z poważaniem,

Centrum e-Zdrowia

Departament Bezpieczeństwa

ul. Stanisława Dubois 5a

00-184 Warszawa

T: +48 573 205 962

E: csirt@cez.gov.pl

Szanowne Panie Pielęgniarki Medycyny Pracy,

w dniu Waszego święta, chcemy złożyć Wam serdeczne podziękowania za Waszą niezwykłą pracę. Wasza wiedza, umiejętności, empatia są nieocenione i niezastąpione. Życzymy Wam dużo zdrowia, siły, wytrwałości i radości z wykonywania Waszego zawodu. Niech Wasza praca przynosi Wam satysfakcję i uznanie. Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Życzy Zespół Portalu Medycyna Pracy

Ukazała się ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która zmienia zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń. Ustawa zwalnia z cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych osoby posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich, wprowadza również kuriozalne zmiany w zakresie badań odwoławczych. Po wejściu zmian w życie „podmiotami odwoławczymi” będą dowolni uprawnieni lekarze i psycholodzy wskazani przez osobę badaną. Przepisy w chodzą w życie za 3 miesiące. Zapoznaj się z treścią ustawy zmieniającej…

Polska ma jeden z niższych wskaźni­ków aktywności zawodowej osób >50 r.ż. wśród krajów Unii Euro­pejskiej, a postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskie­go i brak zwiększenia zatrudnienia w grupie wie­kowej >50 r.ż. przyniesie poważne skutki społeczno-ekonomiczne. Częstość występowania chorób przewlekłych (m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i układu ruchu, nowotworów, cukrzycy, problemów zdrowia psychicznego) narasta z wiekiem. Dlatego bardzo ważne jest zatrzymywanie pracowników na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zacho­wywania, a nawet wzmacniania ich zdolności do pracy. System opieki profi­laktycznej nad pracującymi realizowany przez lekarzy medycyny pracy powinien zostać włączony do podmiotów realizujących kompleksowe działania prozdrowotne. Niniejsza broszura, opracowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, jest zasobem aktualnej wiedzy o problemach zdrowotnych i dobrych praktykach w opiece profilaktycznej nad starzejącymi się pracownikami oraz o możliwościach ich wspierania w środowisku pracy. Zachęcamy do lektury !

Opieka profilaktyczna nad starzejącym się pracownikiem. Broszura dla służby medycyny pracy Czytaj dalej…

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Czytaj dalej…

 • Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Czytaj dalej…
 • Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej lub medycyny pracy lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej lub medycyny transportu. Czytaj dalej…
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opublikowało nowy program specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy, który będzie obowiązywał od wiosennego naboru 2023 roku. Czytaj dalej…

  Przypominamy lekarzom uprawnionym i kierownikom jednostek medycyny pracy, że zgodnie z art. 30 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. sprawozdania z działalności profilaktycznej lekarza MZ-35A i jednostki podstawowej służby medycyny pracy MZ-35B należy przekazać za rok 2022 wyłącznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w terminie do dnia 2 marca 2023r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

  Informacje o Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia

  Wejście do Portalu sprawozdawczego

  Certyfikat ZUS dla lekarzy jest ważny 5 lat – o czym trzeba pamiętać – informacja ZUS

  Lekarze, którzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, podpisują dokumenty certyfikatem z ZUS, powinni sprawdzić, do kiedy jest ważny. Certyfikaty wydajemy na 5 lat, więc te, które wydaliśmy w 2017 roku mogą wkrótce stracić ważność. Poniżej wyjaśniamy, jak sprawdzić termin ważności certyfikatu ZUS i jak pobrać nowy.

  Jak sprawdzić na PUE ważność certyfikatu ZUS dla lekarzy

  Certyfikat ZUS jest ważny 5 lat. Po tym okresie wygasa i konieczne jest pobranie nowego. Okres ważności certyfikatu można sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce Certyfikaty. W oknie głównym wyświetla się informacja o dacie ważności certyfikatu. Jeśli certyfikat wygasł, to w oknie pojawia się komunikat: „Nie masz ważnego certyfikatu. Możesz wystąpić o jego wydanie”.

  Na 14 dni przed upływem ważności certyfikatu informujemy SMS-em lub mailem (według danych kontaktowych, które zostały podane przy wnioskowaniu o poprzedni certyfikat) o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu.

  Jak wystąpić o certyfikat ZUS

  Na 28 dni przed upływem ważności certyfikatu można złożyć wniosek o wydanie kolejnego – ważnego na 5 lat. Nowy certyfikat można pobrać w każdej chwili, nie ma na to terminu.Aby wystąpić o nowy certyfikat:

  1.Zaloguj się na PUE ZUS i przejdź do zakładki Lekarz, a następnie otwórz okno Certyfikat ZUS.

  2.Wyświetli się komunikat, że certyfikat jest nieważny lub że zbliża się termin wygaśnięcia certyfikatu. Wybierz przycisk [Tak, chcę dostać certyfikat].

  3.Wyświetli się okno z danymi. Imię i nazwisko lekarza uzupełnią się automatycznie.

  4.Podaj e-mail lub telefon oraz ustal hasło.

  5.Zaakceptuj regulamin.

  6.Kliknij przycisk [Wyślij wniosek] i zatwierdź otrzymany komunikat. Certyfikat zostanie wystawiony w ciągu kliku minut.

  Jak pobrać certyfikat ZUS

  Po otrzymaniu informacji, że certyfikat jest gotowy:

  1.w zakładce Certyfikaty ZUS pobierz plik z certyfikatem,

  2.zapisz certyfikat na swoim komputerze w miejscu, gdzie będzie można z niego łatwo korzystać.

  Plik z certyfikatem można pobrać tylko raz. Można go przenieść na nośnik zewnętrzny, np. pendrive, lub zapisać w innym miejscu, na innym komputerze, gdzie lekarz wystawia e-ZLA. Jeżeli certyfikat wygaśnie, a lekarz nie pobierze nowego, to nie będzie mógł podpisywać dokumentów certyfikatem ZUS. Zwolnienia lekarskie lekarz może podpisywać również za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

  Dokumenty na PUE ZUS, które można podpisać certyfikatem ZUS

  Lekarz może podpisać certyfikatem z ZUS nie tylko e-ZLA, ale również kilka innych dokumentów:

  1.OL-FZLA (wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich),

  2.AZLA (anulowanie zwolnienia),

  3.UZLA (unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do wypełniania w razie braku możliwości wystawiania elektronicznego),

  4.ZUS PR-4 (wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS).

  Źródło: zus.pl

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Czytaj dalej…
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

  „4) w art. 229:

  a) w § 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach „na koszt pracodawcy” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 61”,

  b) po § 6 dodaje się § 61–65 w brzmieniu:

  „§ 61. W przypadku gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Jeżeli pracownik wykona wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, badania te są finansowane na zasadach określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej.

  § 62. Jeżeli zakres badań określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej nie od-powiada pełnemu zakresowi badań wymaganych w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego przeciw-wskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, o którym mowa w § 4a, określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie wydaje pracownikowi również skierowanie na przeprowadzenie pozostałych badań wynikających z tych przepisów.

  § 63. Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, o którym mowa w § 4a, wyłącznie na podstawie wyników badań, których zakres odpo-wiada zakresowi badań określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8.

  § 64. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia, które uwzględnia lekarz w ramach przeprowadzania badania wstępnego, badania okresowego albo badania kontrolnego pracownika.

  § 65. Do przeprowadzania badań w zakresie wskazanym w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej stosuje się § 3.”.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Zapoznaj się z całością treści ustawy zmieniającej. Czytaj dalej…

  Przypominamy, że 21 października 2022 r., po długiej dyskusji, NRL ostatecznie podjęła uchwałę, która określa, że od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty. Zdecydowano, że lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty (60 zł), a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia. W piątek 16 grudnia Naczelna Rada Lekarska zmieniła uchwałę dotyczącą składek członkowskich dla lekarzy i lekarzy dentystów i zdecydowano, że okręgowa rada lekarska będzie mogła podjąć decyzję o zwolnieniu lekarza lub lekarza dentysty z obowiązku opłacania składki w całości lub części. W przypadku całkowitego zwolnienia z opłacania składki, odpis finansowy nie będzie przekazywany przez izbę okręgową na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej, a w razie zwolnienia z opłacania połowy jej podstawowego wymiaru – będzie przekazywany proporcjonalnie. – Rada okręgowa będzie mogła zwolnić lekarza z opłacania składek w uzasadnionych przypadkach. W tej sprawie inicjatywa będzie po stronie ORL.


  Źródło: nil.org.pl


  Szanowni Państwo,

  Oddział śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy zaprasza na szkolenie doskonalące w terminie 14.12.2022 r. godz. 15:00 – 17:30:

  “BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE”

  W programie:

  1) WSTĘP DO TEMATU: dr n. med. Ryszard Szozda

  2) BADANIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE: dr n. med. Marcin Rybacki

  3) dyskusja

  4) informacje dotyczące aktualnych problemów medycyny pracy

  UDZIAŁ OSOBISTY:

  Miejsce kursu: Śląska Izba Lekarska w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, sala wykładowa 010.

  UDZIAŁ ONLINE:

  https://sil.clickmeeting.com/szkolenie-badania-sanitarno-epidemiologiczne-ptmp-oddzial-slaski-14-12-2022-r-

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Czytaj dalej…
 • Władze Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się 18 maja 2017 roku w Józefowie k. Warszawy.

  Prezydium Zarządu Głównego
  Jolanta Walusiak-Skorupa – prezes
  Ewa Kaczanowska-Burker – wiceprezes
  Paweł Wdówik – wiceprezes
  Marta Wiszniewska – wiceprezes
  Marcin Rybacki – sekretarz
  Andrzej Marcinkiewicz – skarbnik
  Członkowie Zarządu GłównegoOddział PTMP
  Marek Andrzejewskiwielkopolski
  Katarzyna Broszko-Dziedzicdolnośląski
  Edmund Muchakujawsko-pomorski
  Barbara Szulistkujawsko-pomorski
  Paweł Wyrębkowskimazowiecki
  Teresa Łączkowskamałopolski
  Anna Mikołajczykświętokrzyski
  Jacek Parszutopomorski
  Tomasz Gajewskilubuski
  Małgorzata Prądzińskapomorski
  Szczepan Jędralpodkarpacki
  Ryszard Szozdaśląski
  Renata Turbańskawielkopolski
  Ewa Komorowskapodlaski
  Renata Złotkowskaśląski
  Wojciech Hankełódzki
  Jolanta Gęburawarmińsko-mazurski
  Komisja RewizyjnaOddział PTMP
  Katarzyna Skrętpodkarpacki
  Joanna Dobrowolskamazowiecki
  Jan Kłopotowskiśląski
  Krystyna Jasińska-Kolawamałopolski
  Małgorzata Sysło-Przedpełskazachodnio-pomorski

  17 listopada 2022 r. w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu Delegatów posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
  Na posiedzeniu podjęto między innymi dwie ważne decyzje – jedną dotyczącą składu prezydium Zarządu Głównego i drugą określającą nową wielkość składki członkowskiej.
  I tak do nowego prezydium ZG PTMP weszli obejmując odpowiednio funkcje:
  dr n. med. Marcin Rybacki – pierwszy zastępca prezesa,
  lek. Paweł Wdówik – wiceprezes,prof. dr. hab. Marta Wiszniewska – sekretarz ,
  dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz – skarbnik.

  Przypominamy, że prezesem Towarzystwa w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP została wybrana prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa.

  Druga ważną decyzją podjętą w trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego PTMP było podniesienie składki członkowskiej, która od przyszłego roku będzie wynosić 150,00 złotych rocznie.

 • Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa.Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa.Czytaj dalej…

 • Nowe władze samorządu lekarskiego IX kadencji

  Delegaci z całej Polski zdecydowali, że nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, który kandydował z programem pod hasłem „Samorząd przyszłości”. Łukasz Jankowski wygrał z prezesem minionej kadencji NRL Andrzejem Matyją stosunkiem głosów 252 do 192.

  Delegaci wybrali również członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego. Zwracamy uwagę, że w skład Naczelnego Sądu Lekarskiego wszedł reprezentant środowiska Medycyny Pracy dr n. med. Ryszard Szozda, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Serdecznie gratulujemy !!
  Poniżej przedstawiamy składy organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

  Naczelna Rada Lekarska IX kadencji:
  1.lek. Dynkiewicz Agata – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  2.lek. Janusz Przemysław – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  3.lek. Mazur Grzegorz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  4.lek. Komor Klaudiusz – Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
  5.lek. Biliński Jarosław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  6.lek. Bojarska-Łoś Monika – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  7.lek. Drobniak Artur – Okręgowa Izba Lekarska Warszawie
  8.lek. Wrona Grzegorz – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  9.lek. Imiela Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  10.lek. Jasek Łukasz– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  11.lek. Hamankiewicz Maciej – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  12.lek. Flaga-Łuczkiewicz Magdalena – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  13.lek. Domka Wojciech– Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
  14.lek. Goniewicz Mariusz– Wojskowa Izba Lekarska
  15.lek. Sharma Rita – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  16.lek. Patecki Damian– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  17.lek. Doczekalski Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  18.lek. Sinica Mikołaj – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  19.lek. Matuszewski Michał – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  20.lek. Kosikowski Jakub – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  21.lek. Herman Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  22.lek. Bujko Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  23.lek. Karolewski Marcin – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  24.lek. Pawliczak Filip– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  25.lek. Plucińska Marzenna – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
  26.lek. Szmygel Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  27.lek. Brzezin Zbigniew – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
  28.lek. Kalkowski Piotr – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  29.lek. Kowalczyk Mateusz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  30.lek. Matysiak Aleksander– Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  31.lek. Kozioł Tomasz– Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
  32lek. Kocbach Piotr – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
  33.lek. Nowiński Marcin – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  34lek. Szulca Mateusz – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  35.lek. Kowarzyk Stanisław– Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  36.lek. Kołodziej Grzegorz – Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska
  37.lek. Wojciechowski Michał – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  38.lek. Jodłowski Marek – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  39.lek. de Rosier Artur – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  40.lek. dent. Paluszek Dariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  41.lek. dent. Barucha Paweł– Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  42.lek. dent. Samborski Dariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  43.lek. dent. Rogowski Marek – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  44.lek. dent. Siarkiewicz Andrzej – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  45.lek. dent. Sikora Maciej – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  46.lek. dent. Szczęśniak Marcin – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  47.lek. dent. Szczurko Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
  48.lek. dent. Maksymowicz Radosław– Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
  49.lek. dent. Borgiel-Marek Halina – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  50.lek. dent. Dudziński Leszek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

  Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji:

  1.Lek. Adamowicz Robert – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  2.Lek. Szeląg Joanna– Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
  3.Lek. Szpinda Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  4.Lek. Opinc Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  5.Lek. Małecki Janusz – Wojskowa Izba Lekarska
  6.Lek. Majewski Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  7.Lek. Wenglarzy-Kowalczyk Wanda– Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  8.Lek. Lubecki Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
  9.Lek. Bierca Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  10.Lek. Derkowski Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  11.Lek. Drozd Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  12.Lek. Wnęk Włodzimierz– Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
  13.Lek. Żak Lech– Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  14.Lek. Narolska-Wierczewska Elżbieta – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  15.Lek. Nekanda-Trepka Ładysław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  16.Lek. Różański Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  17.Lek. dent. Tarkowska Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  18.Lek. dent. Hańcka Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  19.Lek. dent. Barański Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  20.Lek. dent. Szałkowski Marek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
  21.Lek. dent. Matthews-Brzozowska Teresa– Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

  Członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji:

  1.lek. Winciunas Piotr– Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  2.lek. Bednarz Stefan – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  3.lek. Krajewski Romuald – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  4.lek. Miarka Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  5.lek. Bednorz Włodzimierz – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  6.lek. Dec Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  7.lek. Nosarzewski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  8.lek. Kruszewski Jerzy – Wojskowa Izba Lekarska
  9.lek. Fórmaniak Jacek – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  10.lek. Kocot Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  11.lek. Juzala Ireneusz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  12.lek. Golański Ryszard– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  13.lek. Ziora Katarzyna – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  14.lek. Miarka Maciej – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  15.lek. Latos Iwona– Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  16.lek. Mazur Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  17.lek. Zelenay Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  18.lek. Szozda Ryszard – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  19.lek. Matysiak Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  20.lek. Bukowski Marek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  21.lek. Zaorski Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  22.lek. Miernik-Podleśko Sylwia – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  23.lek. Gorczyński Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  24.lek. Orliński Leszek – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  25.lek. Lesyng-Pawłowska Grażyna – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
  26.lek. Matkowski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  27.lek. Minowski Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  28.lek. Malkowski Wojciech– Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  29.lek. Mieszczański Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  30.lek. Wepsięć Michał – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  31.lek. Kubisa Bartosz – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  32.lek. Jarosz Konrad – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  33.lek. dent. Wysokińska-Miszczuk Joanna – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  34.lek. dent. Sobiech Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  35.lek. dent. Miękus-Pączek Ewa – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  36.lek. dent. Łyczewska Mariola – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  37.lek. dent. Telega Michał – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

  Naczelna Komisja Rewizyjna IX kadencji:

  1.lek. Sobieski Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
  2.lek. Wiśniewska Magda – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  3.lek. Weiszewska Alicja – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  4.lek. Kula Bogdan – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
  5.lek. Winczyk Kaja – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  6.lek. Orłowska-Heitzman Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  7.lek. Radomska-Hnatyszyn Kamila – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  8.lek. Matyja Andrzej – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  9.lek. Kopociński Zbigniew – Wojskowa Izba Lekarska
  10.lek. Wanecki Jarosław– Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
  11.lek. Stankiewicz Marek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  12.lek. Witczak Mariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
  13.lek. dent. Nakraszewicz Małgorzata – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  14.lek. dent. Maszluch Mirosław – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  15.lek. dent. Szkutnik Jacek – Lubelska Izba Lekarska w Lublinie

  Źródło: nil.org.pl

  Zmiany w izolacji i kwarantannie.

  Od 15 lutego będą obowiązywać dla wszystkich nowe zasady dotyczące czasu trwania izolacji. Będzie ona trwała 7 dni (obecnie obowiązuje 10-dniowa izolacja). Izolacja będzie obowiązywać od momentu wykonania testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Również od 15 lutego współdomownicy chorego na COVID-19 będą przebywać na kwarantannie wyłącznie w czasie jego izolacji (obecnie jest to czas trwania izolacji plus 7 dni).

  Nadal negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 będzie zwalniał z kwarantanny zaszczepionych domowników
  – poinformował szef resortu zdrowia.

  Od 11 lutego zostanie zlikwidowana tzw. kwarantanna z kontaktu.

  10 lutego będziemy chcieli wysłać SMS zdejmujący taką kwarantannę z osób obecnie na niej przebywających
  – powiedział minister zdrowia.

  Od 11 lutego tylko osoby bez ważnego Unijnego Certyfikatu COVID po przyjeździe do Polski będą musiały odbyć 7-dniową kwarantannę.

  Reguły izolacji dla medyków i służb mundurowych pozostają bez zmian – izolacja wynosi 7 dni z możliwością skrócenia w 5. dobie negatywnym wynikiem testu.

  Źródło: www.gov.pl/web/zdrowie/


  UZASADNIENIE


  Ustawą z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) dodano z dniem 14 listopada 2021 r. w przepisie upoważniającym art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353 oraz z 2021 r. poz. 1653) nowy pkt 3, upoważniający do wydania aktu wykonawczego określającego wzór świadectwa zdrowia oraz tryb rejestracji i wydawania świadectw zdrowia w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS).

  Zmiana treści wskazanego upoważnienia spowodowała, że niezbędne stało się wydanie nowego rozporządzenia, gdyż dotychczasowe przepisy wykonawcze utraciły moc po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, tj. z dniem 14 listopada 2021 r. Przepisy rozporządzenia w większości stanowią powtórzenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz. U. poz. 2105).

  W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia określono również tryb rejestracji i wydawania świadectw w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS). Zgodnie z § 6 projektu uprawniony lekarz po przeprowadzonym badaniu wydaje świadectwo zdrowia w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS).

  Ponadto wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku gdy świadectwo zdrowia jest wygenerowane w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS), jego niepowtarzalny numer jest automatycznie nadawany i rejestrowany w systemie wraz z następującymi informacjami: imieniem (imionami), nazwiskiem, numerem PESEL, zdolnością do wykonywania pracy na morzu, data wydania i datą ważności świadectwa. Natomiast w przypadku, gdy świadectwo zdrowia zostało wydane przy wykorzystaniu papierowego formularza, uprawniony lekarz rejestruje je w dniu wydania w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich PHICS, zapisując numer kolejno wydanego świadectwa w danym roku kalendarzowym, imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, zdolność do wykonywania pracy na morzu, datę wydania i datę ważności świadectwa.

  W załączniku nr 5 wprowadzono zmiany porządkujące.

  Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań w sprawie wydania świadectwa zdrowia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz. U. poz. 2105), z tym że świadectwo zdrowia wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu. Natomiast wydane świadectwa zdrowie zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.

  Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Takie rozwiązanie jest również uzasadnione ważnym interesem publicznym i nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

  Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
  Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej.
  Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
  Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
  Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

  Źródło: mz.gov.pl

  Nowe terminy opłacania składek ZUS

  Od 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące.

  15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.

  20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółek osobowych. Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca.

  Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

  Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r.

  Źródło: www.zus.pl

  Zmiany w zakresie osób przeprowadzających szczepienia i badanie kwalifikacyjne w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069)

  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

  Art. 3. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 3.”; 2) w art. 19 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: „5a. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wy[1]kluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta. 5b. Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może przeprowadzić także lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3.”.

  Cały akt zmieniający. Czytaj dalej…

  Komunikat w sprawie przechowywania dokumentacji medycznej

  Mając na uwadze sygnały docierające do Ministerstwa Zdrowia dotyczące wątpliwości w zakresie interpelacji przepisów prawa regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej, poniżej przekazujemy komunikat w przedmiotowej sprawie.

  Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  – dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

  – dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

  – zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

  – skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

  a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

  b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie

  – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

  – dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.


  W przypadku dokumentacji medycznej, w której wpisy dokonywane są cyklicznie w związku z kontynuacją leczenia 20 letni okres przechowywania liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po upływie ustawowych okresów przechowywania dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Zatem, należy przyjąć, iż po upływie ww. okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do zniszczenia dokumentacji medycznej, chyba że zostanie ona zakwalifikowana jako materiał archiwalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.), albowiem z tym momentem zanika podstawa do przetwarzania danych osobowych pacjenta przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

  Jednocześnie warto podkreślić, iż eliminacja z obiegu dokumentacji medycznej w postaci papierowej może nastąpić, w każdej chwili, bez konieczności upływu ustawowych okresów przechowywania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisu zawartego w art. 13b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.), zgodnie z którym usługodawca może dokonać „digitalizacji dokumentacji medycznej” tj. zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną.

  Digitalizacja dokumentacji medycznej następuje przez sporządzenie jej odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną przez usługodawcę do potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego dokumentu. Usługodawca informuje usługobiorcę, którego dokumentacja została zdigitalizowana, o:

  1) digitalizacji dokumentacji medycznej;

  2) możliwości odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej we wskazanym terminie, nie krótszym niż 1 rok od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1.

  Prawo odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej przysługuje usługobiorcy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez usługobiorcę, a po śmierci usługobiorcy także osobie bliskiej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2-2b ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku nieodebrania dokumentacji medycznej w postaci papierowej, mimo wypełnienia obowiązku informacyjnego, usługodawca może ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający identyfikację usługobiorcy.

  W razie pojawiających się nowych pytań lub wątpliwości, dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną, ogłoszony komunikat zostanie uzupełniony o pojawiającej się pytania i przygotowane odpowiedzi.


  Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej Czytaj dalej…
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej Czytaj dalej…
 • Zmiany w zakresie profilaktycznych badań lekarskich w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw .Czytaj dalej …
  (więcej…)