• Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2021 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Czytaj dalej…
 • Mamy zaszczyt poinformować, że prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, została wybrana na stanowisko Wiceprezydenta ds. Edukacji i Specjalizacji na kadencję 2024-2026 w ramach European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które potwierdza jej wybitne kompetencje oraz znaczący wkład w rozwój nauk alergologicznych i immunologicznych. W imieniu Redakcji Portalu Medycyna Pracy oraz naszej społeczności składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrażamy przekonanie, że przyszła kadencja przyczyni się do rozwoju nauki w dziedzinie immunologii i alergologii. Życzymy Pani Profesor nieustającej pasji, determinacji oraz wielu sukcesów w realizacji nowych przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych na arenie międzynarodowej.

  Redakcja Portalu Medycyna pracy

  Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronie Instytutu Medycyny pracy w Łodzi …

  Szanowni Państwo,

  mamy wielką przyjemność oddać w Państwa ręce najnowszy materiał edukacyjny dla pracowników

  „Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym. Jak zapobiegać

  ich działaniu?” pod red. Anny Kozajdy. Prezentowana broszura została opracowana w ramach

  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

  Materiał ten przygotowaliśmy w odpowiedzi na intensywne zmiany technologiczne, gospodarcze

  i społeczne, jakie w ostatnich kilku latach zachodzą na całym świecie, wywierając wpływ również na

  środowisko pracy i zamieszkania. Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy dla

  pracowników o wybranych czynnikach szkodliwych i zagrożeniach dla zdrowia ludzi.

  Zapraszamy do lektury!

  Nowe stawki opłat dokumentacji medycznej

  Informujemy, że począwszy od dnia 01 marca 2024 r. obowiązują nowe maksymalne stawki opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej:

  1. 15,08 zł – za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
  2. 0,52 zł – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
  3. 3,01 zł – za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

  Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w dniu 15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

  Zmianie uległa m. in. treść art. 21 ustawy określającego obowiązki ciążące na podmiotach zatrudniających osoby pracujące lub w inny sposób wykonujące czynności na rzecz małoletnich.

  Przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności ciąży obowiązek:

  – sprawdzenia, czy dane ww. osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze;

  – wydrukowania informacji uzyskanej w ramach powyższego sprawdzenia i przechowywania jej w aktach osobowych pracownika lub dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z jedną z ww. dziedzin.

  Naruszenie obowiązku dokonania weryfikacji przed zatrudnieniem lub dopuszczeniem do działalności zagrożone jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. Taka sama kara może grozić za dopuszczenie do pracy lub działalności pomimo uzyskania informacji o umieszczeniu danych danej osoby w Rejestrze lub prawomocnym skazaniu jej za przestępstwo określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, przestępstwo określone w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego lub w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Ponadto nowelizacja wprowadza również obowiązki ciążące na ww. przyszłych pracownikach i osobach, które mają być dopuszczone do działalności związanej z jedną z ww. dziedzin. Przed odpowiednio zatrudnieniem lub dopuszczeniem do działalności dana osoba ma obowiązek przedłożenia przyszłemu pracodawcy lub innemu organizatorowi:

  – informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;

  – informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa (jeżeli ww. osoba posiada obywatelstwo innego państwa) uzyskiwanej do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;

  – oświadczenia o państwie lub państwach, w których ta osoba zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z jednoczesnym odebraniem od niej informacji z rejestrów karnych tych państw uzyskiwanej do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;

  przy czym określonych w ustawie przypadkach informacje z rejestrów karnych mogą być zastąpione pisemnymi oświadczeniami własnymi ww. osób składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  Wszystkie wskazane wyżej informacje i oświadczenia również należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub dokumentacji dotyczącej innych osób niż pracownicy.

  Za naruszenie ww. obowiązków dotyczących przedłożenia oświadczeń i informacji dana osoba może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

  Nadto pracodawcy i inni organizatorzy mogą podlegać znacznie surowszej odpowiedzialności w przypadku dopuszczenia do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osoby wiedząc, że osoba ta ma obowiązek stosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. Powyższe zagrożone jest karą pobawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. sprawozdania z działalności profilaktycznej lekarza MZ-35A i jednostki podstawowej służby medycyny pracy MZ-35B należy przekazać za rok 2023 wyłącznie ELEKTRONICZNIE w terminie do dnia 2 marca 2024r. według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ I, dostępnego pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

  Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ I. Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ I w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

  Informujemy, że do poprawnego działania Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ I wymagana jest darmowa przeglądarka: MOZILLA FIREFOX (wersja minimum 65.0.2)

  Pomoc techniczną w zakresie SSOZ I, bądź pomoc w zakresie logowania do SSOZ I można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku:

  – pod telefonem 19 239

  – mailem: ssoz@cez.gov.pl.

  Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

  Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16:

  +48 501 369 856,

  +48 501 370 599,

  +48 507 819 812,

  +48 501 369 795.

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Czytaj dalej…
 • Szanowni Państwo

  Informujemy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia”, opracowany przez Polską Federację Szpitali. Celem Kodeksu jest zapewnienie poziomu ochrony Pacjentów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia Pacjentów, jako dóbr o nadrzędnym znaczeniu.Kodeks został sporządzony z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

  Kodeks zawiera zbiór zasad mających służyć podnoszeniu poziomu ochrony danych osobowych, zgodnych z RODO i ustawodawstwem krajowym.

  Stosowanie Kodeksu stanowi okoliczność potwierdzającą wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez RODO na Administratorów danych oraz Podmioty przetwarzające.

  Kodeks dostępny jest pod linkiem:

  Kodeks.

  Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w dniu 17 listopada 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Regulacja wprowadziła nowe obowiązki dotyczące wyposażania stanowisk pracy. Między innymi do podstawowego wyposażenia stanowiska pracy dodano mysz (wcześniej stanowiła ona wyposażenie dodatkowe), jednocześnie wyraźnie żądając, aby klawiatura i mysz były osobnymi elementami wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. Specjalne wymogi odnoszą się także do krzesła zapewnianego pracownikowi -winno ono mieć np. regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia, odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów. Na szczególną uwagę należy tu zwrócić na dodany wymóg regulowanych podłokietników.

  Pracodawcy mają czas do dnia 17 maja 2024 r. na dostosowanie utworzonych przed 17 listopada 2023 r. stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w zmienionych regulacjach. Natomiast tworząc nowe stanowiska pracy, pracodawca już teraz winien stosować zaktualizowane regulacje.

  Dodatkowo, pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

  Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa. Czytaj dalej…
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zmieniła w art. 56 zapisy w zakresie art. 12e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327).

  Zmianą tą wydłużono termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby do 180 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. Po nowelizacji zasady uzupełnienia okresowych badań lekarskich pracowników i szkoleń w zakresie BHP są w zakresie terminu ich przeprowadzenia takie same i zaległości należy nadrobić do 28 grudnia 2023 r.

  Obecna treść art. 12 e:

  „Art. 12e. [Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; wydłużenie terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby]

  1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

  2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

  3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

  4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

  2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

  2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

  – 1 termin ten wydłuża się do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.”

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów. Czytaj dalej…
 • Na stronie Głównego Inspektoratu Pracy zamieszczono informację o interpretacji przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników wydanej przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej zamieszczamy link do strony PIP zawierającej treść opinii jednocześnie zwracamy uwagę na punkt 2, z którego wynika, że możliwość przeprowadzania badań okresowych po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego rozciągnięto również na badania, w przypadku których ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 30 czerwca 2023 r. Ocenę zasadności takiej interpretacji w kontekście zapisów „specustawy” COVID-owej i Kodeksu pracy pozostawiamy ocenie użytkowników Portalu.

  Zapoznaj się z treścią interpretacji wydanej przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Czytaj dalej…

  Na stronach sejmu pojawił się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Zmiany dotyczą między innymi liberalizacji przepisów dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

  Zapoznaj się z treścią projektu. Czytaj dalej…

  Poniżej przedstawiamy fragment uzasadnienia do zmian w ustawie o broni i amunicji, które wyłączają możliwość odwoływania się od orzeczeń przez komendantów wojewódzkich Policji.Przypominamy, że jest to już kolejna odsłona „liberalizacyjna” w zakresie badań do pozwolenia na broń, o czym informowaliśmy Państwa w Aktualnościach w kwietniu bieżącego roku. Czytaj dalej ….

  1.Zmiany w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


  Proponowana zmiana art. 10 ust. 1 ustawy ma na celu wyeliminowanie stosowanej obecnie praktyki polegającej na błędnym interpretowaniu użytego w tym przepisie zwrotu „nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego” w oderwaniu od okoliczności wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy.

  Prowadzi to w istocie do określenia przez organy stosujące prawo nowych (pozaustawowych) kryteriów uzyskania pozwolenia na broń, co uznać należy za niewłaściwe.

  Skutkuje to np. wydawaniem decyzji o odmowie pozwolenia na broń w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń była karana za popełnienie wykroczenia, podczas gdy zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 za stanowiące zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego uznane są tylko osoby skazane za określone przestępstwa.


  Celem proponowanej zmiany w ust. 2 art. 15h ustawy jest pozbawienie możliwości wnoszenia przez komendantów wojewódzkich Policji odwołań od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.

  Uzasadnieniem dla tej zmiany jest przede wszystkim fakt, iż komendanci wojewódzcy Policji nie posiadają merytorycznych kwalifikacji do kwestionowania przedkładanych im w toku postępowań orzeczeń lekarskich lub psychologicznych.

  Jeżeli w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na broń organ je prowadzący będzie dysponował dowodami, z których wynikać będzie, iż stan zdrowia osoby ubiegającej się jest inny niż wynikający z orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego i nie pozwala na wydanie tej osobie pozwolenia na broń, wówczas – w oparciu o cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy – nadal będzie mógł wydać decyzję o odmowie wydania pozwolenia na broń.

  W tym kontekście należy mieć na uwadze, że orzeczenia lekarskie i psychologiczne na potrzeby postępowań w przedmiocie pozwolenia na broń mogą wydawać wyłącznie spełniający określone w ustawie wymogi lekarze i psycholodzy – wpisani do rejestrów prowadzonych przez komendantów wojewódzkich Policji – po wcześniejszym ukończeniu z wynikiem pozytywnym właściwych szkoleń.

  Należy mieć na uwadze, że zawodu zarówno lekarze, jak i psycholodzy podlegają określonej w ustawie odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad wykonywania zawodu. Stanowi to daleko idącą gwarancję, że również wydawane przez nich w toku postępowań o pozwolenie na broń orzeczenia będą wydawane rzetelnie.

  Ponadto kontrolę nad wykonywaniem i dokumentowaniem badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego, który w określonych w ustawie sytuacjach może złożyć wniosek do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji prowadzącego rejestr o wykreślenie z rejestru lekarzy upoważnionych lub z rejestru psychologów upoważnionych odpowiednio lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego, których czynności były przedmiotem kontroli.

  W związku z powyższym nie jest zasadne, by prawo do kwestionowania orzeczeń lekarskich i psychologicznych nadal przysługiwało również organowi prowadzącemu postępowanie.

  Przypominamy, że 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego, jak również uchylono rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Uchylenie przepisów o obostrzeniach oznacza formalne zniesienie ostatniego utrzymywanego nakazu tj. nakazu zasłaniania ust i nosa w przychodniach, szpitalach i placówkach medycznych.

  Najważniejszą zmianą dla medycyny pracy jest przywrócenie obowiązkowych badań pracowników. Od 1 lipca pracodawcy i pracownicy mają 180 dni na przeprowadzenie badań okresowych, których ważność upłynęła w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Sytuacja ta będzie egzaminem dla wydolności systemu służby medycyny pracy, cała nadzieja w tym, że część pracodawców nie czekała na odwołanie stanu epidemii i zaczęli wcześniej kierować pracowników na badania okresowe pomimo braku takiego obowiązku.

  Szanowni Państwo,

  Zwracamy szczególną uwagę na zwiększoną aktywność cyberprzestępców w ostatnich dniach. Cyberprzestępcy cały czas wykorzystują aktualne wydarzenia oraz sytuację konfliktu zbrojnego na Ukrainie do prowadzenia ataków na systemy informatyczne na terytorium państw UE.

  W związku z powyższym przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

  1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł – unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób. Hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12).
  2. Należy unikać otwierania podejrzanych linków – zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
  3. Nie należy udostępniać poufnych informacji – należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.
  4. Bezwzględnie należy regularnie wykonywać kopie zapasowe – tak, aby w przypadku awarii lub ataku można było przywrócić utracone informacje.
  5. Należy monitorować aktywność kont w organizacji – wyciek hasła dla jednego z kont może narazić całą organizację.
  6. Należy regularnie wykonywać przegląd i aktualizację środowisk – nie aktualne, a tym samym podatne usługi, są furtką do wykonania ataku na organizację.

  Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów pdf, a w nich rekomendacje dla wskazanych obszarów. Zawartość załączników można wykorzystać wewnątrz Państwa organizacji.

  1. bezpieczenstwo_korespondencji_elektronicznej.pdf
  2. ochrona_przed_atakami_ddos-zalecenia.pdf
  3. silne_hasla-zalecenia.pdf
  4. system_kopii_zapasowych-zalecenia.pdf


  Z poważaniem,

  Centrum e-Zdrowia

  Departament Bezpieczeństwa

  ul. Stanisława Dubois 5a

  00-184 Warszawa

  T: +48 573 205 962

  E: csirt@cez.gov.pl

  Szanowne Panie Pielęgniarki Medycyny Pracy,

  w dniu Waszego święta, chcemy złożyć Wam serdeczne podziękowania za Waszą niezwykłą pracę. Wasza wiedza, umiejętności, empatia są nieocenione i niezastąpione. Życzymy Wam dużo zdrowia, siły, wytrwałości i radości z wykonywania Waszego zawodu. Niech Wasza praca przynosi Wam satysfakcję i uznanie. Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

  Życzy Zespół Portalu Medycyna Pracy

  Ukazała się ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która zmienia zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w zakresie pozwolenia na broń. Ustawa zwalnia z cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych osoby posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich, wprowadza również kuriozalne zmiany w zakresie badań odwoławczych. Po wejściu zmian w życie „podmiotami odwoławczymi” będą dowolni uprawnieni lekarze i psycholodzy wskazani przez osobę badaną. Przepisy w chodzą w życie za 3 miesiące. Zapoznaj się z treścią ustawy zmieniającej…

  Polska ma jeden z niższych wskaźni­ków aktywności zawodowej osób >50 r.ż. wśród krajów Unii Euro­pejskiej, a postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskie­go i brak zwiększenia zatrudnienia w grupie wie­kowej >50 r.ż. przyniesie poważne skutki społeczno-ekonomiczne. Częstość występowania chorób przewlekłych (m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i układu ruchu, nowotworów, cukrzycy, problemów zdrowia psychicznego) narasta z wiekiem. Dlatego bardzo ważne jest zatrzymywanie pracowników na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zacho­wywania, a nawet wzmacniania ich zdolności do pracy. System opieki profi­laktycznej nad pracującymi realizowany przez lekarzy medycyny pracy powinien zostać włączony do podmiotów realizujących kompleksowe działania prozdrowotne. Niniejsza broszura, opracowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, jest zasobem aktualnej wiedzy o problemach zdrowotnych i dobrych praktykach w opiece profilaktycznej nad starzejącymi się pracownikami oraz o możliwościach ich wspierania w środowisku pracy. Zachęcamy do lektury !

  Opieka profilaktyczna nad starzejącym się pracownikiem. Broszura dla służby medycyny pracy Czytaj dalej…

  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

  Czytaj dalej…

 • Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Czytaj dalej…
 • Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY PRACY dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej lub medycyny pracy lub dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny sportowej lub medycyny transportu. Czytaj dalej…
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego opublikowało nowy program specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy, który będzie obowiązywał od wiosennego naboru 2023 roku. Czytaj dalej…

  Przypominamy lekarzom uprawnionym i kierownikom jednostek medycyny pracy, że zgodnie z art. 30 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. sprawozdania z działalności profilaktycznej lekarza MZ-35A i jednostki podstawowej służby medycyny pracy MZ-35B należy przekazać za rok 2022 wyłącznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w terminie do dnia 2 marca 2023r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

  Informacje o Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia

  Wejście do Portalu sprawozdawczego

  Certyfikat ZUS dla lekarzy jest ważny 5 lat – o czym trzeba pamiętać – informacja ZUS

  Lekarze, którzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, podpisują dokumenty certyfikatem z ZUS, powinni sprawdzić, do kiedy jest ważny. Certyfikaty wydajemy na 5 lat, więc te, które wydaliśmy w 2017 roku mogą wkrótce stracić ważność. Poniżej wyjaśniamy, jak sprawdzić termin ważności certyfikatu ZUS i jak pobrać nowy.

  Jak sprawdzić na PUE ważność certyfikatu ZUS dla lekarzy

  Certyfikat ZUS jest ważny 5 lat. Po tym okresie wygasa i konieczne jest pobranie nowego. Okres ważności certyfikatu można sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce Certyfikaty. W oknie głównym wyświetla się informacja o dacie ważności certyfikatu. Jeśli certyfikat wygasł, to w oknie pojawia się komunikat: „Nie masz ważnego certyfikatu. Możesz wystąpić o jego wydanie”.

  Na 14 dni przed upływem ważności certyfikatu informujemy SMS-em lub mailem (według danych kontaktowych, które zostały podane przy wnioskowaniu o poprzedni certyfikat) o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu.

  Jak wystąpić o certyfikat ZUS

  Na 28 dni przed upływem ważności certyfikatu można złożyć wniosek o wydanie kolejnego – ważnego na 5 lat. Nowy certyfikat można pobrać w każdej chwili, nie ma na to terminu.Aby wystąpić o nowy certyfikat:

  1.Zaloguj się na PUE ZUS i przejdź do zakładki Lekarz, a następnie otwórz okno Certyfikat ZUS.

  2.Wyświetli się komunikat, że certyfikat jest nieważny lub że zbliża się termin wygaśnięcia certyfikatu. Wybierz przycisk [Tak, chcę dostać certyfikat].

  3.Wyświetli się okno z danymi. Imię i nazwisko lekarza uzupełnią się automatycznie.

  4.Podaj e-mail lub telefon oraz ustal hasło.

  5.Zaakceptuj regulamin.

  6.Kliknij przycisk [Wyślij wniosek] i zatwierdź otrzymany komunikat. Certyfikat zostanie wystawiony w ciągu kliku minut.

  Jak pobrać certyfikat ZUS

  Po otrzymaniu informacji, że certyfikat jest gotowy:

  1.w zakładce Certyfikaty ZUS pobierz plik z certyfikatem,

  2.zapisz certyfikat na swoim komputerze w miejscu, gdzie będzie można z niego łatwo korzystać.

  Plik z certyfikatem można pobrać tylko raz. Można go przenieść na nośnik zewnętrzny, np. pendrive, lub zapisać w innym miejscu, na innym komputerze, gdzie lekarz wystawia e-ZLA. Jeżeli certyfikat wygaśnie, a lekarz nie pobierze nowego, to nie będzie mógł podpisywać dokumentów certyfikatem ZUS. Zwolnienia lekarskie lekarz może podpisywać również za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

  Dokumenty na PUE ZUS, które można podpisać certyfikatem ZUS

  Lekarz może podpisać certyfikatem z ZUS nie tylko e-ZLA, ale również kilka innych dokumentów:

  1.OL-FZLA (wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich),

  2.AZLA (anulowanie zwolnienia),

  3.UZLA (unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do wypełniania w razie braku możliwości wystawiania elektronicznego),

  4.ZUS PR-4 (wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS).

  Źródło: zus.pl

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Czytaj dalej…
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

  „4) w art. 229:

  a) w § 6 w zdaniu pierwszym po wyrazach „na koszt pracodawcy” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 61”,

  b) po § 6 dodaje się § 61–65 w brzmieniu:

  „§ 61. W przypadku gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Jeżeli pracownik wykona wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, badania te są finansowane na zasadach określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej.

  § 62. Jeżeli zakres badań określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej nie od-powiada pełnemu zakresowi badań wymaganych w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego przeciw-wskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, o którym mowa w § 4a, określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie wydaje pracownikowi również skierowanie na przeprowadzenie pozostałych badań wynikających z tych przepisów.

  § 63. Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, o którym mowa w § 4a, wyłącznie na podstawie wyników badań, których zakres odpo-wiada zakresowi badań określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8.

  § 64. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia, które uwzględnia lekarz w ramach przeprowadzania badania wstępnego, badania okresowego albo badania kontrolnego pracownika.

  § 65. Do przeprowadzania badań w zakresie wskazanym w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej stosuje się § 3.”.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Zapoznaj się z całością treści ustawy zmieniającej. Czytaj dalej…

  Przypominamy, że 21 października 2022 r., po długiej dyskusji, NRL ostatecznie podjęła uchwałę, która określa, że od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty. Zdecydowano, że lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty (60 zł), a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia. W piątek 16 grudnia Naczelna Rada Lekarska zmieniła uchwałę dotyczącą składek członkowskich dla lekarzy i lekarzy dentystów i zdecydowano, że okręgowa rada lekarska będzie mogła podjąć decyzję o zwolnieniu lekarza lub lekarza dentysty z obowiązku opłacania składki w całości lub części. W przypadku całkowitego zwolnienia z opłacania składki, odpis finansowy nie będzie przekazywany przez izbę okręgową na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej, a w razie zwolnienia z opłacania połowy jej podstawowego wymiaru – będzie przekazywany proporcjonalnie. – Rada okręgowa będzie mogła zwolnić lekarza z opłacania składek w uzasadnionych przypadkach. W tej sprawie inicjatywa będzie po stronie ORL.


  Źródło: nil.org.pl


  Szanowni Państwo,

  Oddział śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy zaprasza na szkolenie doskonalące w terminie 14.12.2022 r. godz. 15:00 – 17:30:

  “BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE”

  W programie:

  1) WSTĘP DO TEMATU: dr n. med. Ryszard Szozda

  2) BADANIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE: dr n. med. Marcin Rybacki

  3) dyskusja

  4) informacje dotyczące aktualnych problemów medycyny pracy

  UDZIAŁ OSOBISTY:

  Miejsce kursu: Śląska Izba Lekarska w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, sala wykładowa 010.

  UDZIAŁ ONLINE:

  https://sil.clickmeeting.com/szkolenie-badania-sanitarno-epidemiologiczne-ptmp-oddzial-slaski-14-12-2022-r-

  Władze Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się 18 maja 2017 roku w Józefowie k. Warszawy.

  Prezydium Zarządu Głównego
  Jolanta Walusiak-Skorupa – prezes
  Ewa Kaczanowska-Burker – wiceprezes
  Paweł Wdówik – wiceprezes
  Marta Wiszniewska – wiceprezes
  Marcin Rybacki – sekretarz
  Andrzej Marcinkiewicz – skarbnik
  Członkowie Zarządu GłównegoOddział PTMP
  Marek Andrzejewskiwielkopolski
  Katarzyna Broszko-Dziedzicdolnośląski
  Edmund Muchakujawsko-pomorski
  Barbara Szulistkujawsko-pomorski
  Paweł Wyrębkowskimazowiecki
  Teresa Łączkowskamałopolski
  Anna Mikołajczykświętokrzyski
  Jacek Parszutopomorski
  Tomasz Gajewskilubuski
  Małgorzata Prądzińskapomorski
  Szczepan Jędralpodkarpacki
  Ryszard Szozdaśląski
  Renata Turbańskawielkopolski
  Ewa Komorowskapodlaski
  Renata Złotkowskaśląski
  Wojciech Hankełódzki
  Jolanta Gęburawarmińsko-mazurski
  Komisja RewizyjnaOddział PTMP
  Katarzyna Skrętpodkarpacki
  Joanna Dobrowolskamazowiecki
  Jan Kłopotowskiśląski
  Krystyna Jasińska-Kolawamałopolski
  Małgorzata Sysło-Przedpełskazachodnio-pomorski

  17 listopada 2022 r. w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu Delegatów posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
  Na posiedzeniu podjęto między innymi dwie ważne decyzje – jedną dotyczącą składu prezydium Zarządu Głównego i drugą określającą nową wielkość składki członkowskiej.
  I tak do nowego prezydium ZG PTMP weszli obejmując odpowiednio funkcje:
  dr n. med. Marcin Rybacki – pierwszy zastępca prezesa,
  lek. Paweł Wdówik – wiceprezes,prof. dr. hab. Marta Wiszniewska – sekretarz ,
  dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz – skarbnik.

  Przypominamy, że prezesem Towarzystwa w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP została wybrana prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa.

  Druga ważną decyzją podjętą w trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego PTMP było podniesienie składki członkowskiej, która od przyszłego roku będzie wynosić 150,00 złotych rocznie.

 • Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa.Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa.Czytaj dalej…

 • Nowe władze samorządu lekarskiego IX kadencji

  Delegaci z całej Polski zdecydowali, że nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, który kandydował z programem pod hasłem „Samorząd przyszłości”. Łukasz Jankowski wygrał z prezesem minionej kadencji NRL Andrzejem Matyją stosunkiem głosów 252 do 192.

  Delegaci wybrali również członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego. Zwracamy uwagę, że w skład Naczelnego Sądu Lekarskiego wszedł reprezentant środowiska Medycyny Pracy dr n. med. Ryszard Szozda, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Serdecznie gratulujemy !!
  Poniżej przedstawiamy składy organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

  Naczelna Rada Lekarska IX kadencji:
  1.lek. Dynkiewicz Agata – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  2.lek. Janusz Przemysław – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  3.lek. Mazur Grzegorz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  4.lek. Komor Klaudiusz – Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
  5.lek. Biliński Jarosław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  6.lek. Bojarska-Łoś Monika – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  7.lek. Drobniak Artur – Okręgowa Izba Lekarska Warszawie
  8.lek. Wrona Grzegorz – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  9.lek. Imiela Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  10.lek. Jasek Łukasz– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  11.lek. Hamankiewicz Maciej – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  12.lek. Flaga-Łuczkiewicz Magdalena – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  13.lek. Domka Wojciech– Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
  14.lek. Goniewicz Mariusz– Wojskowa Izba Lekarska
  15.lek. Sharma Rita – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  16.lek. Patecki Damian– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  17.lek. Doczekalski Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  18.lek. Sinica Mikołaj – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  19.lek. Matuszewski Michał – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  20.lek. Kosikowski Jakub – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  21.lek. Herman Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  22.lek. Bujko Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  23.lek. Karolewski Marcin – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  24.lek. Pawliczak Filip– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  25.lek. Plucińska Marzenna – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
  26.lek. Szmygel Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  27.lek. Brzezin Zbigniew – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
  28.lek. Kalkowski Piotr – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  29.lek. Kowalczyk Mateusz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  30.lek. Matysiak Aleksander– Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  31.lek. Kozioł Tomasz– Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
  32lek. Kocbach Piotr – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
  33.lek. Nowiński Marcin – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  34lek. Szulca Mateusz – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  35.lek. Kowarzyk Stanisław– Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  36.lek. Kołodziej Grzegorz – Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska
  37.lek. Wojciechowski Michał – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  38.lek. Jodłowski Marek – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  39.lek. de Rosier Artur – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  40.lek. dent. Paluszek Dariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  41.lek. dent. Barucha Paweł– Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  42.lek. dent. Samborski Dariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  43.lek. dent. Rogowski Marek – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  44.lek. dent. Siarkiewicz Andrzej – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  45.lek. dent. Sikora Maciej – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  46.lek. dent. Szczęśniak Marcin – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  47.lek. dent. Szczurko Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
  48.lek. dent. Maksymowicz Radosław– Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
  49.lek. dent. Borgiel-Marek Halina – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  50.lek. dent. Dudziński Leszek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

  Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji:

  1.Lek. Adamowicz Robert – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  2.Lek. Szeląg Joanna– Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
  3.Lek. Szpinda Łukasz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  4.Lek. Opinc Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  5.Lek. Małecki Janusz – Wojskowa Izba Lekarska
  6.Lek. Majewski Włodzimierz – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  7.Lek. Wenglarzy-Kowalczyk Wanda– Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  8.Lek. Lubecki Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
  9.Lek. Bierca Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  10.Lek. Derkowski Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  11.Lek. Drozd Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  12.Lek. Wnęk Włodzimierz– Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
  13.Lek. Żak Lech– Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  14.Lek. Narolska-Wierczewska Elżbieta – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  15.Lek. Nekanda-Trepka Ładysław – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  16.Lek. Różański Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  17.Lek. dent. Tarkowska Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  18.Lek. dent. Hańcka Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  19.Lek. dent. Barański Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  20.Lek. dent. Szałkowski Marek – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
  21.Lek. dent. Matthews-Brzozowska Teresa– Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

  Członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji:

  1.lek. Winciunas Piotr– Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  2.lek. Bednarz Stefan – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  3.lek. Krajewski Romuald – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  4.lek. Miarka Jacek– Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  5.lek. Bednorz Włodzimierz – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  6.lek. Dec Anna – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  7.lek. Nosarzewski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  8.lek. Kruszewski Jerzy – Wojskowa Izba Lekarska
  9.lek. Fórmaniak Jacek – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
  10.lek. Kocot Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  11.lek. Juzala Ireneusz – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  12.lek. Golański Ryszard– Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  13.lek. Ziora Katarzyna – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  14.lek. Miarka Maciej – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  15.lek. Latos Iwona– Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  16.lek. Mazur Jacek – Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
  17.lek. Zelenay Wojciech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  18.lek. Szozda Ryszard – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  19.lek. Matysiak Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  20.lek. Bukowski Marek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  21.lek. Zaorski Krzysztof – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  22.lek. Miernik-Podleśko Sylwia – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  23.lek. Gorczyński Tomasz – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  24.lek. Orliński Leszek – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
  25.lek. Lesyng-Pawłowska Grażyna – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
  26.lek. Matkowski Jerzy – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  27.lek. Minowski Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  28.lek. Malkowski Wojciech– Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
  29.lek. Mieszczański Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
  30.lek. Wepsięć Michał – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  31.lek. Kubisa Bartosz – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  32.lek. Jarosz Konrad – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  33.lek. dent. Wysokińska-Miszczuk Joanna – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  34.lek. dent. Sobiech Piotr – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  35.lek. dent. Miękus-Pączek Ewa – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
  36.lek. dent. Łyczewska Mariola – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  37.lek. dent. Telega Michał – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

  Naczelna Komisja Rewizyjna IX kadencji:

  1.lek. Sobieski Paweł – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
  2.lek. Wiśniewska Magda – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
  3.lek. Weiszewska Alicja – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  4.lek. Kula Bogdan – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
  5.lek. Winczyk Kaja – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  6.lek. Orłowska-Heitzman Jolanta – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  7.lek. Radomska-Hnatyszyn Kamila – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  8.lek. Matyja Andrzej – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
  9.lek. Kopociński Zbigniew – Wojskowa Izba Lekarska
  10.lek. Wanecki Jarosław– Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
  11.lek. Stankiewicz Marek – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
  12.lek. Witczak Mariusz – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
  13.lek. dent. Nakraszewicz Małgorzata – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  14.lek. dent. Maszluch Mirosław – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
  15.lek. dent. Szkutnik Jacek – Lubelska Izba Lekarska w Lublinie

  Źródło: nil.org.pl