Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Zmianie uległa m. in. treść art. 21 ustawy określającego obowiązki ciążące na podmiotach zatrudniających osoby pracujące lub w inny sposób wykonujące czynności na rzecz małoletnich.

Przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności ciąży obowiązek:

– sprawdzenia, czy dane ww. osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze;

– wydrukowania informacji uzyskanej w ramach powyższego sprawdzenia i przechowywania jej w aktach osobowych pracownika lub dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z jedną z ww. dziedzin.

Naruszenie obowiązku dokonania weryfikacji przed zatrudnieniem lub dopuszczeniem do działalności zagrożone jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. Taka sama kara może grozić za dopuszczenie do pracy lub działalności pomimo uzyskania informacji o umieszczeniu danych danej osoby w Rejestrze lub prawomocnym skazaniu jej za przestępstwo określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, przestępstwo określone w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego lub w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ponadto nowelizacja wprowadza również obowiązki ciążące na ww. przyszłych pracownikach i osobach, które mają być dopuszczone do działalności związanej z jedną z ww. dziedzin. Przed odpowiednio zatrudnieniem lub dopuszczeniem do działalności dana osoba ma obowiązek przedłożenia przyszłemu pracodawcy lub innemu organizatorowi:

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;

– informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa (jeżeli ww. osoba posiada obywatelstwo innego państwa) uzyskiwanej do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;

– oświadczenia o państwie lub państwach, w których ta osoba zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z jednoczesnym odebraniem od niej informacji z rejestrów karnych tych państw uzyskiwanej do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi;

przy czym określonych w ustawie przypadkach informacje z rejestrów karnych mogą być zastąpione pisemnymi oświadczeniami własnymi ww. osób składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wszystkie wskazane wyżej informacje i oświadczenia również należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub dokumentacji dotyczącej innych osób niż pracownicy.

Za naruszenie ww. obowiązków dotyczących przedłożenia oświadczeń i informacji dana osoba może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Nadto pracodawcy i inni organizatorzy mogą podlegać znacznie surowszej odpowiedzialności w przypadku dopuszczenia do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osoby wiedząc, że osoba ta ma obowiązek stosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. Powyższe zagrożone jest karą pobawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA