Przypominamy, że 21 października 2022 r., po długiej dyskusji, NRL ostatecznie podjęła uchwałę, która określa, że od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty. Zdecydowano, że lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty (60 zł), a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia. W piątek 16 grudnia Naczelna Rada Lekarska zmieniła uchwałę dotyczącą składek członkowskich dla lekarzy i lekarzy dentystów i zdecydowano, że okręgowa rada lekarska będzie mogła podjąć decyzję o zwolnieniu lekarza lub lekarza dentysty z obowiązku opłacania składki w całości lub części. W przypadku całkowitego zwolnienia z opłacania składki, odpis finansowy nie będzie przekazywany przez izbę okręgową na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej, a w razie zwolnienia z opłacania połowy jej podstawowego wymiaru – będzie przekazywany proporcjonalnie. – Rada okręgowa będzie mogła zwolnić lekarza z opłacania składek w uzasadnionych przypadkach. W tej sprawie inicjatywa będzie po stronie ORL.


Źródło: nil.org.pl