Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Czytaj dalej…
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Czytaj dalej…
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Czytaj dalej…
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym. Czytaj dalej…
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Czytaj dalej…
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” Czytaj dalej…
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego. Czytaj dalej…
Wirusolog: Eris, subwariant omikronu EG.5.1, najprawdopodobniej jest obecny również w Polsce – artykuł serwisu Nauka w Polsce pap.pl Czytaj dalej…
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych. Czytaj dalej…
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Czytaj dalej…
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa. Czytaj dalej…
  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Czytaj dalej…
  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej – zmiany dotyczą także badań lekarskich. Czytaj dalej…
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Czytaj dalej…
  Zmiany w „specustawie” COVID-owej dotyczące wydłużenia terminu przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Czytaj dalej…

  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zmieniła w art. 56 zapisy w zakresie art. 12e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327).

  Zmianą tą wydłużono termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby do 180 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. Po nowelizacji zasady uzupełnienia okresowych badań lekarskich pracowników i szkoleń w zakresie BHP są w zakresie terminu ich przeprowadzenia takie same i zaległości należy nadrobić do 28 grudnia 2023 r.

  Obecna treść art. 12 e:

  „Art. 12e. [Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; wydłużenie terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby]

  1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

  2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

  3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

  4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

  2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

  2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

  – 1 termin ten wydłuża się do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.”

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Czytaj dalej…
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czytaj dalej…
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. Czytaj dalej…
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów. Czytaj dalej…
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów. Czytaj dalej…
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Czytaj dalej…
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji. Czytaj dalej…
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów. Czytaj dalej…
  Na stronie Głównego Inspektoratu Pracy zamieszczono informację o interpretacji przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników wydanej przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Czytaj dalej…

  Na stronie Głównego Inspektoratu Pracy zamieszczono informację o interpretacji przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników wydanej przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej zamieszczamy link do strony PIP zawierającej treść opinii jednocześnie zwracamy uwagę na punkt 2, z którego wynika, że możliwość przeprowadzania badań okresowych po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego rozciągnięto również na badania, w przypadku których ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 30 czerwca 2023 r. Ocenę zasadności takiej interpretacji w kontekście zapisów „specustawy” COVID-owej i Kodeksu pracy pozostawiamy ocenie użytkowników Portalu.

  Zapoznaj się z treścią interpretacji wydanej przez Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Czytaj dalej…

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o prokuraturze. Czytaj dalej…
  Na stronach sejmu pojawił się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Zmiany dotyczą między innymi liberalizacji przepisów dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Czytaj dalej…

  Na stronach sejmu pojawił się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Zmiany dotyczą między innymi liberalizacji przepisów dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

  Zapoznaj się z treścią projektu. Czytaj dalej…

  Poniżej przedstawiamy fragment uzasadnienia do zmian w ustawie o broni i amunicji, które wyłączają możliwość odwoływania się od orzeczeń przez komendantów wojewódzkich Policji.Przypominamy, że jest to już kolejna odsłona „liberalizacyjna” w zakresie badań do pozwolenia na broń, o czym informowaliśmy Państwa w Aktualnościach w kwietniu bieżącego roku. Czytaj dalej ….

  1.Zmiany w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


  Proponowana zmiana art. 10 ust. 1 ustawy ma na celu wyeliminowanie stosowanej obecnie praktyki polegającej na błędnym interpretowaniu użytego w tym przepisie zwrotu „nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego” w oderwaniu od okoliczności wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy.

  Prowadzi to w istocie do określenia przez organy stosujące prawo nowych (pozaustawowych) kryteriów uzyskania pozwolenia na broń, co uznać należy za niewłaściwe.

  Skutkuje to np. wydawaniem decyzji o odmowie pozwolenia na broń w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń była karana za popełnienie wykroczenia, podczas gdy zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 za stanowiące zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego uznane są tylko osoby skazane za określone przestępstwa.


  Celem proponowanej zmiany w ust. 2 art. 15h ustawy jest pozbawienie możliwości wnoszenia przez komendantów wojewódzkich Policji odwołań od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.

  Uzasadnieniem dla tej zmiany jest przede wszystkim fakt, iż komendanci wojewódzcy Policji nie posiadają merytorycznych kwalifikacji do kwestionowania przedkładanych im w toku postępowań orzeczeń lekarskich lub psychologicznych.

  Jeżeli w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na broń organ je prowadzący będzie dysponował dowodami, z których wynikać będzie, iż stan zdrowia osoby ubiegającej się jest inny niż wynikający z orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego i nie pozwala na wydanie tej osobie pozwolenia na broń, wówczas – w oparciu o cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy – nadal będzie mógł wydać decyzję o odmowie wydania pozwolenia na broń.

  W tym kontekście należy mieć na uwadze, że orzeczenia lekarskie i psychologiczne na potrzeby postępowań w przedmiocie pozwolenia na broń mogą wydawać wyłącznie spełniający określone w ustawie wymogi lekarze i psycholodzy – wpisani do rejestrów prowadzonych przez komendantów wojewódzkich Policji – po wcześniejszym ukończeniu z wynikiem pozytywnym właściwych szkoleń.

  Należy mieć na uwadze, że zawodu zarówno lekarze, jak i psycholodzy podlegają określonej w ustawie odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad wykonywania zawodu. Stanowi to daleko idącą gwarancję, że również wydawane przez nich w toku postępowań o pozwolenie na broń orzeczenia będą wydawane rzetelnie.

  Ponadto kontrolę nad wykonywaniem i dokumentowaniem badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego, który w określonych w ustawie sytuacjach może złożyć wniosek do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji prowadzącego rejestr o wykreślenie z rejestru lekarzy upoważnionych lub z rejestru psychologów upoważnionych odpowiednio lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego, których czynności były przedmiotem kontroli.

  W związku z powyższym nie jest zasadne, by prawo do kwestionowania orzeczeń lekarskich i psychologicznych nadal przysługiwało również organowi prowadzącemu postępowanie.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Czytaj dalej…