Szczegółowy program szkolenia

„Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców po zmianach wprowadzonych w czerwcu, październiku i listopadzie 2018 r.”

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

 • Kto może zostać wpisany do ewidencji lekarzy uprawnionych, a kto nie może i z jakich powodów?
 • Kiedy lekarz wykreślony z ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców może do niej wrócić?
 • Od kiedy przekazywanie rejestrów lekarzy do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców?
 • Nowe opłaty za wpis do ewidencji - od kiedy?

Kontrola badań lekarskich kierowców – zasady prowadzenia nadzoru

 • Jakie instytucje przeprowadzają kontrolę badań lekarskich – na prawo jazdy, a kto w zakresie - transport drogowy, instruktorzy, egzaminatorzy oraz kierowcy pojazdów służbowych?
 • Zasady kontroli, najczęstsze błędy lekarza orzekającego w ramach badań kierujących pojazdami – doświadczenia lekarzy kontrolujących w imieniu marszałka województwa

Odpowiedzialność lekarza uprawnionego za prawidłowe przeprowadzenie badań i ew. konsekwencje

Orzekanie o przeciwwskazaniach do używania pasów bezpieczeństwa

 • Kontrowersje orzecznicze, obligatoryjne wzory zaświadczeń lekarskich.

Szkolenia lekarzy w ramach uzyskiwania uprawnień do badań kierowców

Kontrowersje dotyczące aktualnej ceny za badanie lekarskie kierowcy po 4 latach obowiązywania przepisów

 • Czy cena podana w ustawie i rozporządzeniu to cena maksymalna?
 • Czy cena za badanie lekarskie może być mniejsza niż ta określona w rozporządzeniu?
 • Czy pobieranie opłat niższych niż wskazane w przepisie może mieć negatywne konsekwencje dla lekarza?
 • Czy cenę badania lekarskiego można podnieść o koszty związane z dodatkowymi badaniami i konsultacjami?
 • Czy cenę za badanie lekarskie należy podnieść o podatek VAT czy cena zawiera już ten podatek?
 • Czy lekarz badający kierowców objęty jest obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej? Kiedy nie ma takiego obowiązku? Plany Fiskusa w zakresie kas fiskalnych online – kiedy lekarz musi wymienić kasę?

RODO w praktyce lekarza uprawnionego do badań kierowców i lekarza medycyny pracy - NOWOŚĆ 2018!

 • Co to jest RODO i do czego służy?
 • Co zmieniło się w zasadach ochrony danych osobowych w gabinecie lekarskim po 25 maja 2018!
 • Podstawowe pojęcia dotyczące RODO, czy są polskie przepisy wykonawcze?
 • W jakim zakresie danych ma zastosowanie RODO, a w jakim nie ma zastosowania?
 • Co zmieniło RODO w przepisach o badaniach kierowców i przepisach z zakresu medycyny pracy?
 • Kto jest administratorem danych, a kto podmiotem przetwarzającym dane?
 • Jakie są obowiązki administratora danych?
 • Czy administrator danych ma obowiązek sporządzenia i prowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w przypadku praktyki lekarskiej i podmiotu leczniczego?
 • Czy istnieje nadal obowiązek rejestracji zbiorów danych?
 • Czy można przetwarzać dane szczególne? Kiedy to rodzi dodatkowe obowiązki?
 • Co to jest przetwarzanie danych osobowych na dużą skalę, czy dotyczy praktyki lekarskiej, a jeśli tak to, w jakich okolicznościach i czym skutkuje uznanie, że dane są przetwarzane na dużą skalę?
 • Obowiązek informacyjny, co to jest, jak go realizować i czy dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych i wszystkich praktyk lekarskich?
 • Jakie są prawa pacjenta w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych w praktyce lekarskiej i podmiocie leczniczym?
 • Jak realizować w medycynie przewidziane w RODO prawa osoby fizycznej do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych? Czy prawa te mają zastosowanie w przypadku danych medycznych? Jakie są wyjątki?
 • Czy pacjent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Kiedy nie jest to wymagane, a kiedy jednak taka zgoda pacjenta jest wymagana?
 • Które jednostki muszą zatrudnić lub współpracować z IODO (inspektor ochrony danych osobowych), czy dotyczy to praktyk lekarskich, czy tylko dużych podmiotów leczniczych?
 • Obowiązek zgłaszania incydentów naruszeń ochrony danych osobowych, co to jest naruszenie ochrony danych osobowych? Forma i czas zgłaszania incydentów?
 • Czy trzeba zawiadomić wszystkich pacjentów o wycieku ich danych, a jeśli jest ich kilka lub kilkadziesiąt tysięcy? Co wtedy, jak sobie z tym poradzić?
 • Obowiązek posiadania procedury na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, czy dotyczy praktyki lekarskiej?
 • Ocena skutków operacji przetwarzania danych osobowych związana z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych, czy dotyczy to jednostek medycznych?
 • Co to jest rejestr czynności przetwarzania, kto i w jakich okolicznościach musi go prowadzić?
 • Z kim praktyka lekarska lub podmiot leczniczy musi zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych? z podwykonawcą?, specjalistami?, laboratorium?, pracownią rtg?, informatykiem?, biurem księgowym? itd.
 • Czy pracodawca musi zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych pracowników z jednostką medycyny pracy, skoro posiada umowę na opiekę profilaktyczną nad pracownikami z art. 12 ustawy o smp?
 • Jak zabezpieczyć zgodnie z RODO dokumentację papierową z badań kierowców i pracowników? co zmieniło się po 25 maja 2018?
 • Kiedy pacjent ma prawo bezpłatnego dostępu do kopii dokumentacji medycznej zgodnie z RODO, a kiedy musi zapłacić zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta?
 • Czy pacjent badany w ramach badań kierowców i medycyny pracy musi być wezwany do gabinetu lekarskiego bez podawania nazwiska?
 • Odpowiedzialność lekarza prowadzącego praktykę lekarską, podmiotu leczniczego w ramach przepisów RODO – sankcje niefinansowe, kary finansowe, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna. Realne zagrożenie dla lekarza, czy tylko medialne strachy?

Akty prawne regulujące badania kierowców w Polsce

 • Omówienie aktów prawnych związanych z badaniami kierowców (zmiany od czerwca i października 2018!)
 • Trudności interpretacyjne w zakresie przepisów sprawiające problemy w praktyce lekarza.
 • Problemy w stosowaniu przepisów na linii lekarz-starostwo.
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2017 r. poz. 250 z poźn. zm.). Istotne zmiany w 2018! Plany zmian na rok 2019!
 • Ustawa o kierujących pojazdami – kontrowersyjne zmiany dotyczące badań lekarskich od 1 października 2018r.!
 • Co zmieniło się w przeprowadzaniu badań lekarskich w porównaniu do poprzedniej wersji rozporządzenia MZ?
 • Jakie zmiany w przepisach dotyczących badań kierowców przewiduje się na 2019 r.?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić badanie lekarskie kierowcy uwzględniając najnowsze zmiany wprowadzone w roku 2018?
  Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego w zakresie: badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów, psychologa oraz pomocniczych badań diagnostycznych.
 • Kryteria dotyczące narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi
  Jakie zmiany w 2018 roku w zakresie oceny narządu wzroku, a jakie w 2019r.?
  Zmiana kryteriów w zakresie wzroku dla „wyższych kategorii” Istotne zmiany od 06.06.2018!
  Jakie wymagania są, a jakie przestały być obligatoryjne? Istotne zmiany od 06.06.2018!
  Zmiany w zakresie okulistycznych badań specjalistycznych – nadchodzące istotne zmiany w 2019r.!
  Kto może przeprowadzić badanie widzenia stereoskopowego, zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie?
  Badanie narządu równowagi kierowcy? Rewolucyjne zmiany od 06.06.2018r. i od 10.10.2018r.!
  Kryteria zdrowotne w zakresie narządu słuchu. Istotne zmiany od 06.06.2018 i od 10.10.2018r! – kontrowersje wokół zmian w zapisach ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia!
 • Omówienie postępowania w cukrzycy. Zmiany od 06.06.2018!.
 • Omówienie postępowania w padaczce i innych chorobach układu nerwowego. Zmiany od 06.06.2018!
 • Omówienie postępowania w chorobach układu ruchu, układu oddechowego i nerek
 • Warunki badania w zakresie układu sercowo-naczyniowego - NOWOŚĆ 2018!
 • Omówienie postępowania w zakresie stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu i leków
 • Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu podczas snu

Dokumentacja medyczna z badań lekarskich kierowców – nowe regulacje 2018!

 • Omówienie zasad wypełniania karty badania lekarskiego kierowcy. Zmiana wzoru karty od 10.10.2018!
 • Ankieta o stanie zdrowia kierowcy - zasady wypełniania i wykorzystania.
 • Orzeczenia lekarskie do badań kierowców. Zmiana wzorów orzeczeń od 10.10.2018!
  Rodzaje orzeczeń lekarskich – czym się różnią od starych wzorów.
  Sposoby prawidłowego wypełniania orzeczeń lekarskich. Zmiany w zakresie podziału grup kategorii prawa jazdy! Dlaczego dokonano zmian i czym one skutkują?! Jak prawidłowo zaznaczyć kategorię prawa jazdy na orzeczeniu po zmianach przepisów?
  Jak prawidłowo użyć kodów ograniczeń w prowadzeniu pojazdu?
  Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu orzeczeń lekarskich.
  Czy dziennik ustaw w podstawie prawnej orzeczenia należy zmieniać wraz z wydawaniem kolejnych przepisów dotyczących badań kierowców, czy też obowiązuje numer dziennika ustaw z pierwotnego wzoru druku? Opinia Ministerstwa Zdrowia.
 • Terminy badań lekarskich. Jak prawidłowo zapisać termin następnego badania?
  Czy wymiana prawa jazdy zawsze związana jest z koniecznością wykonania badań lekarskich?
  Czy lekarz w przypadku kategorii B ma prawo wyznaczyć termin następnego badania za 15 lat?
 • Kontrowersje w temacie prowadzenia rejestru orzeczeń lekarskich.

Badania osób skierowanych w wyniku wydania decyzji administracyjnej przez starostę

 • Kiedy badać, a kiedy nie podejmować się badania?

Badania odwoławcze

 • Omówienie zasad trybu odwoławczego, z uwzględnieniem nadchodzących w 2019 roku zmian w przepisach.

Badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych (i przewożących wartości pieniężne)

 • Podstawa prawna badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
 • Zasady przeprowadzania badania lekarskiego kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Zmiany 2018! Kontrowersje związane z kryteriami zdrowotnymi spowodowane wprowadzonymi zmianami przepisów!
 • Z jakich badań składa się badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego? Planowane zmiany na 2019r.!
 • Terminy i częstotliwość badań lekarskich kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.
 • Uprawnienia lekarzy do badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i ich udokumentowanie na orzeczeniu.
 • Druk orzeczenia lekarskiego i dokumentacja medyczna dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Zmiana wzorów orzeczeń i karty badania od 10.10.2018!
 • Terminy badań lekarskich osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Badania lekarskie osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami

 • Podstawa prawna badań osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami.
 • Zasady przeprowadzania badań osób posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami. Zmiany 2018! Kontrowersje związane z kryteriami zdrowotnymi spowodowane wprowadzonymi zmianami przepisów!
 • Z jakich badań składa się badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami? Planowane zmiany na 2019r.!
 • Terminy i częstotliwość badań lekarskich kierującego tramwajem.
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem kierującego tramwajem. Zmiany 2018!
 • Uprawnienia lekarzy do badań osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.
 • Druk orzeczenia lekarskiego dla kierującego tramwajem.

Badania kierowców transportu drogowego i użytkowników pojazdów służbowych – Nowe wytyczne IMP!

 • Podstawa prawna badań kierowców transportu drogowego i użytkowników pojazdów służbowych
 • Najczęstsze problemy z interpretacją przepisów ustawy o transporcie drogowym.
 • Kto podlega badaniom kierowców transportu drogowego, a kto pojazdów służbowych
 • Częstotliwość i terminy wykonywania badań lekarskich.
 • Zakres badań lekarskich kierowcy transportu drogowego i użytkowników pojazdów służbowych. Istotne zmiany w listopadzie 2018 r.! Jakie badania pozostają, a z jakich zrezygnowano?
 • Uprawnienia lekarzy i ich udokumentowanie na orzeczeniu.
 • Orzeczenie lekarskie, jak wypełnić prawidłowo druk orzeczenia? Czym różni się orzeczenie kierowcy transportu drogowego od orzeczenia kierującego pojazdem służbowym?
 • Czy oprócz nazwy stanowiska – kierowcy transportu drogowego, powinna zostać wpisana kategoria prawa jazdy? Czy można wpisać inne stanowisko na tym samym druku?
 • Czy każde badanie musi być wykonane na podstawie skierowania od pracodawcy?
 • Kiedy badanie lekarskie kierowcy transportu drogowego jest równoważne z badaniem ”kodeksowym”?
 • Czy kierowca poruszający się pojazdem spełniającym kryteria określone w ustawie o transporcie drogowym (kierowca transportu drogowego) może być badany w myśl zasad badania kierowcy pojazdu służbowego?

Badania lekarskie instruktorów, egzaminatorów i instruktorów techniki jazdy - Nowe wytyczne IMP!

 • Podstawa prawna badań instruktorów i egzaminatorów.
 • Zasady przeprowadzania badania lekarskiego instruktorów i egzaminatorów.
 • Z jakich badań składa się badanie lekarskie instruktora i egzaminatora? Istotne zmiany w listopadzie 2018 r.! Jakie badania pozostają, a z jakich zrezygnowano?
 • Terminy i częstotliwość badań lekarskich instruktorów i egzaminatorów.
 • Uprawnienia lekarzy do badań instruktorów oraz egzaminatorów i ich udokumentowanie na orzeczeniu.
 • Druk orzeczenia lekarskiego dla instruktora i egzaminatora?
 • Skierowanie na badania lekarskie instruktora i egzaminatorów
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem instruktora nauki jazdy.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych w zakresie wymogów stawianych przez RODO oraz przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

 • Jakie podstawowe zasady RODO obowiązują w zakresie korzystania z systemu komputerowego w badaniach lekarskich kierowców i medycynie pracy.
 • Jak zabezpieczyć komputer stacjonarny, sieć w jednostce i laptopa – proste, skuteczne i sprawdzone zasady!
 • Na jakich zasadach można zgodnie z RODO komunikować się z pacjentem za pomocą sieci internetowej?
 • Jak bezpiecznie wysłać pacjentowi wyniki badań za pomocą e-maila, nie narażając się na zarzut naruszenia zasad RODO.
 • Gdzie i w jaki sposób przechowywać kopie bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów?
 • Czy można przechowywać dane medyczne w chmurze?
 • Przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.
 • Co to jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM), a co to jest dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej? – różnice, podobieństwa, wymogi.
 • Jakie rodzaje dokumentów z zakresu EDM są obowiązkowe od 1 stycznia 2019 r.