Jacek Parszuto, Marcin Rybacki

„Badania lekarskie kierowców”

Poradnik dla lekarzy uprawnionych do badań kierowców i dla lekarzy medycyny pracy

Wydanie II, Aktualizacja 2023

Spis treści

Przedmowa
 1. Podstawowe akty prawne regulujące badania lekarskie kierowców w Polsce
 2. Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 3. Kontrola przeprowadzania badań lekarskich kierowców
 4. Odpowiedzialność lekarza uprawnionego za prawidłowe przeprowadzenie badań lekarskich
 5. Szkolenia lekarzy w ramach uzyskiwania uprawnień do badań lekarskich kierowców
 6. Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (niezbędne do uzyskania prawa jazdy)
  1. Definicje wybranych pojęć z ustawy Prawo o ruchu drogowym
  2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
  3. Prawo jazdy
 7. Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (niezbędnych do uzyskania prawa jazdy)
  1. Podstawa prawna badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  2. Ankieta dotycząca stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu lekarskiemu
  3. Zakres badania lekarskiego przeprowadzanego u kierowcy/osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii prawa jazdy
  4. Skierowanie na badania lekarskie kierowcy (niezbędne do uzyskania prawa jazdy)
  5. Terminy i częstotliwość badań lekarskich kierowców (niezbędnych do uzyskania prawa jazdy)
  6. Uprawnienia lekarzy do badań kierowców (niezbędnych do uzyskania prawa jazdy) i udokumentowanie tych uprawnień na orzeczeniu
  7. Orzeczenie lekarskie wystawiane po przeprowadzonym badaniu lekarskim (niezbędnym do uzyskania prawa jazdy)
   1. Druk orzeczenia lekarskiego
   2. Zasady wypełniania druku orzeczenia lekarskiego
   3. Równoważność orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy (wykonującego transport drogowy) z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, do których jest wymagane prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E (przy przedłużaniu ważności prawa jazdy)
   4. Sposób udokumentowania w orzeczeniu lekarskim przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami albo ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia
   5. Wymagania i ograniczenia
   6. Numery dzienników ustaw na drukach orzeczeń
  8. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem lekarskim kierowcy (niezbędnym do uzyskania prawa jazdy)
  9. Koszty badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (niezbędnych do uzyskania prawa jazdy)
  10. Kryteria zdrowotne i szczegółowe warunki badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
   1. Kryteria zdrowotne w zakresie narządu wzroku
   2. Kryteria zdrowotne w zakresie narządu słuchu
   3. Kryteria zdrowotne w zakresie narządu równowagi
   4. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu ruchu
   5. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie chorób układu oddechowego
   6. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego
   7. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie stanu psychicznego
   8. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie
   9. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie czynności nerek
   10. Szczegółowe warunki badania lekarskiego osób z przeszczepionym organem albo sztucznym wszczepem
   11. Szczegółowe warunki badania lekarskiego osób stosujących produkty lecznicze, które mogą obniżyć zdolność do kierowania pojazdami
   12. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego
   13. Padaczka
    1. Osoby chore na padaczkę ubiegające się o wydanie prawa jazdy lub posiadające prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T
    2. Osoby chore na padaczkę ubiegające się o wydanie prawa jazdy lub posiadające prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, kierowcy transportu drogowego, kierujący pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy oraz instruktorzy techniki jazdy
    3. Osoby po operacyjnym leczeniu padaczki
   14. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu podczas snu
   15. Cukrzyca
    1. Osoby chore na cukrzycę ubiegające się o wydanie prawa jazdy albo posiadające prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, lub T
    2. Osoby chore na cukrzycę ubiegające się o wydanie prawa jazdy lub posiadające prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, kierowcy transportu drogowego, kierujący pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy oraz instruktorzy techniki jazdy
 8. Badania przeprowadzane w trybie odwoławczym
 9. Badania osób skierowanych na badania w wyniku wydania decyzji administracyjnej przez starostę
 10. Badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Podstawa prawna badań lekarskich kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  3. Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  4. Uprawnienia lekarzy do badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i udokumentowanie tych uprawnień na orzeczeniu
  5. Skierowanie na badania lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
  6. Druk orzeczenia lekarskiego dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
  7. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
  8. Badania psychologiczne osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 11. Badania lekarskie kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne
 12. Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajami lub posiadających takie uprawnienia
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Podstawa prawna badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami
  3. Zasady przeprowadzania lekarskich badań osób ubiegających się o uprawnienia lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami
  4. Uprawnienia lekarzy do badań osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
  5. Skierowanie na badania lekarskie kierującego tramwajem
  6. Druk orzeczenia lekarskiego dla kierującego tramwajem
  7. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem kierującego tramwajem
  8. Badania psychologiczne osób ubiegających się o uprawnienia lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajem
 13. Badania lekarskie kierowców transportu drogowego
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Podstawa prawna badań lekarskich kierowców transportu drogowego
  3. Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców transportu drogowego
  4. Uprawnienia lekarzy i udokumentowanie tych uprawnień na orzeczeniu lekarskim
  5. Skierowanie na badanie lekarskie kierowcy transportu drogowego
  6. Druk orzeczenia lekarskiego kierowcy transportu drogowego
  7. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem lekarskim kierowcy transportu drogowego
  8. Równoważność badań lekarskich kierowcy transportu drogowego z badaniami wynikającymi z Kodeksu pracy
  9. Badania psychologiczne kierowców transportu drogowego
  10. Wpis świadectwa kwalifikacji do prawa jazdy
  11. Koszty badań kierowców transportu drogowego
 14. Badania lekarskie pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych (niepodlegających ustawie o transporcie drogowym)
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Podstawa prawna badań lekarskich kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych
  3. Zasady przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych
  4. Uprawnienia lekarzy i udokumentowanie tych uprawnień na orzeczeniu lekarskim
  5. Skierowanie na badania lekarskie kierującego pojazdem służbowym
  6. Druk orzeczenia lekarskiego dla pracownika kierującego pojazdem w ramach obowiązków służbowych
  7. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem lekarskim pracownika kierującego pojazdem w ramach obowiązków służbowych
  8. Koszty badań pracowników kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych
 15. Badania lekarskie instruktorów nauki jazdy
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Podstawa prawna badań lekarskich instruktorów
  3. Zasady przeprowadzania badań lekarskich instruktorów
  4. Uprawnienia lekarzy i udokumentowanie tych uprawnień na orzeczeniu
  5. Skierowanie na badania lekarskie instruktora nauki jazdy
  6. Druk orzeczenia lekarskiego instruktora nauki jazdy
  7. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem instruktora nauki jazdy
  8. Koszty badań instruktorów nauki jazdy
  9. Legitymacja instruktora nauki jazdy
 16. Badania lekarskie egzaminatorów
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Podstawa prawna badań lekarskich egzaminatorów
  3. Skierowanie na badania lekarskie kandydata na egzaminatora i egzaminatora
  4. Legitymacja egzaminatora
 17. Badania lekarskie instruktorów techniki jazdy
  1. Podstawowe pojęcia
  2. Podstawa prawna badań lekarskich instruktora techniki jazdy
  3. Skierowanie na badania lekarskie instruktora techniki jazdy
 18. Badania uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  1. Podstawowe pojęcia dotyczące badań uczniów i słuchaczy kursów zawodowych
  2. Podstawa prawna badań lekarskich uczniów i słuchaczy kursów zawodowych
  3. Zasady przeprowadzania badań lekarskich uczniów i słuchaczy kursów zawodowych
  4. Uprawnienia lekarzy i udokumentowanie tych uprawnień na orzeczeniu
  5. Jednostki uprawnione do przeprowadzania badań uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  6. Skierowanie na badania lekarskie uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  7. Druk orzeczenia lekarskiego uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  8. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  9. Koszty badań uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  10. Badania psychologiczne uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  11. Badania lekarskie i psychologiczne uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie przewidzianym w ustawie o transporcie drogowym
 19. Orzecznictwo lekarskie w zakresie przeciwwskazań do używania pasów bezpieczeństwa i do przewożenia dzieci w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub w innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci
  1. Podstawa prawna badań lekarskich
  2. Wzory zaświadczeń o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub w innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci
  3. Uprawnienia lekarzy do badań w celu orzeczenia o przeciwwskazaniach do używania pasów bezpieczeństwa
  4. Skierowanie na badania lekarskie w celu orzeczenia o przeciwwskazaniach do używania pasów bezpieczeństwa
  5. Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem w celu orzeczenia o przeciwwskazaniach do używania pasów bezpieczeństwa
  6. Terminy i częstotliwość badań lekarskich w celu orzeczenia o przeciwwskazaniach do używania pasów bezpieczeństwa
  7. Przeciwwskazania do używania pasów bezpieczeństwa
 20. Cena badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  1. Przepisy określające opłaty za badania lekarskie
  2. Podatek VAT
  3. Opłaty za badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne
  4. Kasy fiskalne
 21. Formy prowadzenia dokumentacji lekarskiej związanej z badaniami kierowców
 22. Spis druków i dokumentów