UZASADNIENIE


Ustawą z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) dodano z dniem 14 listopada 2021 r. w przepisie upoważniającym art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353 oraz z 2021 r. poz. 1653) nowy pkt 3, upoważniający do wydania aktu wykonawczego określającego wzór świadectwa zdrowia oraz tryb rejestracji i wydawania świadectw zdrowia w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS).

Zmiana treści wskazanego upoważnienia spowodowała, że niezbędne stało się wydanie nowego rozporządzenia, gdyż dotychczasowe przepisy wykonawcze utraciły moc po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, tj. z dniem 14 listopada 2021 r. Przepisy rozporządzenia w większości stanowią powtórzenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz. U. poz. 2105).

W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia określono również tryb rejestracji i wydawania świadectw w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS). Zgodnie z § 6 projektu uprawniony lekarz po przeprowadzonym badaniu wydaje świadectwo zdrowia w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS).

Ponadto wprowadzono przepis, zgodnie z którym w przypadku gdy świadectwo zdrowia jest wygenerowane w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS), jego niepowtarzalny numer jest automatycznie nadawany i rejestrowany w systemie wraz z następującymi informacjami: imieniem (imionami), nazwiskiem, numerem PESEL, zdolnością do wykonywania pracy na morzu, data wydania i datą ważności świadectwa. Natomiast w przypadku, gdy świadectwo zdrowia zostało wydane przy wykorzystaniu papierowego formularza, uprawniony lekarz rejestruje je w dniu wydania w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich PHICS, zapisując numer kolejno wydanego świadectwa w danym roku kalendarzowym, imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, zdolność do wykonywania pracy na morzu, datę wydania i datę ważności świadectwa.

W załączniku nr 5 wprowadzono zmiany porządkujące.

Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań w sprawie wydania świadectwa zdrowia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz. U. poz. 2105), z tym że świadectwo zdrowia wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu. Natomiast wydane świadectwa zdrowie zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Takie rozwiązanie jest również uzasadnione ważnym interesem publicznym i nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: mz.gov.pl