Tłumaczenie komunikatu ze strony NIL. Czytaj dalej…

W związku z alarmującymi doniesieniami o przypadkach przemocy, dyskryminacji i wykluczenia społecznego, z którymi borykają się lekarze i inni pracownicy służby zdrowia w całej Europie, wynikających z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Europejskie Organizacje Lekarskie wyrażają pełną solidarność z personelem medycznym, który walczy na pierwszej linii frontu z pandemią COVID-19.

Europejskie Organizacje Lekarskie potępiają mającą miejsce na porządku dziennym zarówno w miejscu pracy jak i poza nim stygmatyzajcę lekarzy i innych pracowników służby zdrowia zajmujących się zakażonymi pacjentami. To niedopuszczalne zachowanie stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego lekarzy i personelu medycznego w ogóle. Traumatyczne doświadczenia sprzyjają społecznemu wykluczeniu pracowników służby zdrowia – w niektórych przypadkach wywiera się na nich presję, by wyprowadzili się z własnych domów, są także dyskryminowani i wykorzystywani, bywają również obiektem fizycznych ataków czy agresji werbalnej. Ponadto w większości przypadków ofiary te nie ujawniają swoich doświadczeń odpowiednim władzom, gdyż koncentrują się na bieżącej walce z wirusem, a zatem nie są podejmowane żadne kroki prawne.

Trwająca pandemia potwierdziła kluczową rolę lekarzy w zapewnianiu stabilności i dobrobytu naszych społeczeństw. W dniu 12 marca b.r. Europejskie Organizacje Lekarskie pierwszy raz w historii obchodziły Europejski Dzień Świadomości na temat Przemocy wobec Lekarzy i Innych Pracowników Służby Zdrowia (the European Awareness Day on Violence against Doctors and other Health Professionals) oraz zobowiązały się do przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku.

Wzywamy rządy europejskie oraz instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia do opracowania polityki zero tolerancji dla przemocy wobec pracowników służby zdrowia, do zapewnienia służbie medycznej, pozostającej na pierwszej linii frontu, bezpiecznego środowiska pracy i odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej oraz do wdrożenia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony fizycznej oraz poszanowania godności naszych kolegów w czasie pandemii i nie tylko.

Ci właśnie pracownicy służby zdrowia, którym bijemy brawa, zasługują na podziw, szacunek i ochronę.

Europejskie Organizacje Lekarskie składają także niniejszym hołd wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy niestety stracili życie w walce z pandemią COVID-19.