Pytanie:

Dzień dobry,

prowadzę poradnie medycyny pracy i interpretujac ze znajomym prawnikiem Ustawę o konieczności wprowadzenia dokumentacji elektronicznej, uznaliśmy, że wg tej ustawy w medycynie pracy nie ma jednoznacznego obowiązku wprowadzenia dokumentacji elektronicznej “Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. 3. Dokument prowadzony w jednej z postaci, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich. ” W ustawie są wyszczególnione przypadki, kiedy taki obowiązek powstaje, a nie wspomina ona nic o medycynie pracy. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Dziękuję i pozdrawiam.


Odpowiedź:

Na podstawie analizy treści pytania mamy wrażenie, że w trakcie wymiany informacji między Panią a prawnikiem doszło do nieporozumienia w zakresie oceny poszczególnych aktów prawnych. Prawdopodobnie prawnik miał na myśli ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 702) i wynikający z niej akt wykonawczy – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941 z późn. zm.). Powyższe przepisy odnoszą się do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), której rodzaje są wskazane w tych przepisach. Na dzień dzisiejszy do EDM zalicza się następujące dokumenty:

 1. recepty,
 2. określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ww. ustawy:
  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  • opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4.
 3. skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);

  Natomiast informacja zamieszczona na Portalu oraz cytaty zawarte w Pani pytaniu dotyczą „dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej”, która pomimo zbliżonej nazwy stanowi z punktu widzenia obowiązujących przepisów całkowicie odrębną od EDM kategorię dokumentacji medycznej. O obowiązku prowadzenia od 1 stycznia 2021 roku dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666). Ta forma prowadzenia dokumentacji jest wprowadzona jako ogólna zasada dotycząca wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą i nie ma tam wyłączenia dla medycyny pracy. Trudno też zgodzić się, że w medycynie pracy występują jakieś warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiające prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej, mogą się oczywiście zdarzyć jakieś awarie, ale to może dotyczyć wszystkich specjalizacji medycznych. Rozporządzenie przewiduje nieliczne wyjątki od tej ogólnej zasady i tak prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej przewidziane jest w przypadku np. karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka.

  Reasumując, najważniejsze dla prawidłowego zrozumienia tematu jest rozróżnienie pojęć Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) od dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Należy zauważyć, że znaczna część podstawowych jednostek medycyny pracy już w tej chwili prowadzi swoją dokumentację w postaci elektronicznej. Na taką formę prowadzenia dokumentacji medycznej pozwalała również poprzednia wersja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).


  Pozdrawiamy
  Redakcja Portalu