Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP 18 maja 2017 r.


 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników Walnego Zgromadzenia Delegatów przez p.o. Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
 2. Przyjęcie Porządku obrad.
 3. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 4. Przejęcie prowadzenia posiedzenia przez wybranego Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i przyjęcie regulaminów Walnego Zgromadzenia:
  1. Regulaminu obrad,
  2. Regulaminu wyborów do władz PTMP.
 6. Wybory Komisji Walnego Zgromadzenia:
  1. Komisji Mandatowej,
  2. Komisji Wyborczej,
  3. Komisji Statutowej,
  4. Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej – przewodniczący Komisji.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTMP za lata 2012–2017 – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTMP za lata 2012–2017 – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa.
 12. Wybory Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
 13. Wybory Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 14. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian – Komisja Zarządu Głównego d.s. zmian Statutu.
 15. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie projektów uchwał zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia – przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Przedstawienie kandydatów do nadania godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, tajne głosowanie i przyjęcie odnośnej uchwały.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów – Przewodniczący Zgromadzenia.