Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazujące do stosowania wzór formularza świadectwa zdrowia dla marynarzy


Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało do stosowania wzór formularza świadectwa zdrowia dla marynarzy, który obejmuje wymagania w zakresie stanu zdrowia marynarzy ubiegających się o wydanie świadectwa zdolności do wykonywania pracy na statku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich (Dz.U. Nr 17, poz. 80). Związane jest to z wejściem w życie 20 sierpnia 2013 roku Konwencji o pracy na morzu z 2006 roku Międzynarodowej Organizacji Pracy (MCL), która została ratyfikowana przez Prezydenta RP w grudniu 2011 r. (przeczytaj pismo Ministerstwa).