Kolejna wpadka merytoryczna w czasopiśmie „Lekarz medycyny pracy”


W czasopiśmie tym, w nr 6 z 2013r. ukazał się artykuł dr Jacka Piątkiewicza, w którym to autor doszedł do „dość ciekawych” wniosków, a mianowicie, że dokumentacja prowadzona w ramach badań profilaktycznych nie jest dokumentacją medyczną. W każdym bądź razie autor ma co do tego wątpliwości.
Wątpliwości te pojawiają się w kontekście zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która to ustawa od 01.08.2014 roku wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zapis ustawy wydaje się dość prosty i jednoznaczny:
Art. 50. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o informacji w ochronie zdrowia wprowadził w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta następujące zmiany: w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dokumentację medyczną prowadzi się w postaci elektronicznej.”.

Aktem wykonawczym do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Rozporządzenie to dotyczy zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, określając ogólne zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w Polsce.
Natomiast ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w swoim akcie wykonawczym tj. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów reguluje rodzaje i wzory dokumentacji stosowane w badaniach profilaktycznych.
Już z § 1. 1. tego rozporządzenia jasno wynika, że dotyczy ono dokumentacji medycznej : „Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi obejmuje: …”

Analizując zapisy wynikające z obu ustaw i ich aktów wykonawczych, należy jednoznacznie stwierdzić, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że dokumentacja prowadzona w ramach badań profilaktycznych jest dokumentacją medyczną i jako taka podlega zapisom ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc także cytowanemu powyżej art. 24 ust. 1 a „Dokumentację medyczną prowadzi się w postaci elektronicznej.”.

Gdyby zgodzić się na inną interpretację tego przepisu (wynikającą z artykułu w czasopiśmie), to musielibyśmy konsekwentnie zanegować pozostałe zapisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczące dokumentacji medycznej, a więc doszlibyśmy wprost do następujących wniosków:

w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej służby medycyny pracy:

  1. pacjent nie ma prawa do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w ramach badań profilaktycznych,
  2. dane zawarte w dokumentacji medycznej medycyny pracy nie podlegają ochronie określonej w ustawie oraz w przepisach odrębnych,
  3. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych nie jest obowiązany prowadzić i przechowywać dokumentację medycyny pracy na zasadach określonych w ustawie,
  4. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych nie jest obowiązany udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie, ani pacjentom, ani innym podmiotom leczniczym czy instytucjom tam wymienionym,
  5. nie ma również obowiązku zapewnienia ochrony danych zawartych w tej dokumentacji,
  6. uprawnione do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej medycyny pracy są także inne osoby niż lekarze i pielęgniarki,
  7. dokumentacja ta nie musi zawierać treści określonych ustawą.

Czy brzmi to absurdalnie? Tak, z całą pewnością, ale jeśli jesteśmy w stanie wywnioskować, że dokumentacja medyczna służby medycyny pracy może nie podlegać jednemu zapisowi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to czemu nie pójść dalej i konsekwentnie zanegować pozostałe zapisy ustawy.

Wszystkich użytkowników Portalu, których zaniepokoiły te wywody pragniemy uspokoić; Medycyna Pracy jest częścią systemu ochrony zdrowia w Polsce, pracujemy w podmiotach leczniczych, wykonujemy zawody lekarza i pielęgniarki, badamy pacjentów, udzielamy świadczeń medycznych i wytwarzamy dokumentację medyczną, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ci, którzy uwierzyli jednak, że nie prowadzą dokumentacji medycznej w ramach badań profilaktycznych, niestety muszą się rozczarować i przyjąć do wiadomości, że również ich dokumentacja medyczna będzie podlegać procesowi cyfryzacji.

Redakcja Portalu
Medycyna Pracy