Informacja o zmianie obowiązującego wzoru druku orzeczenia lekarskiego


Informacja o zmianie obowiązującego wzoru druku orzeczenia lekarskiego dla kierowców transportu drogowego, instruktorów i egzaminatorów od dnia 1 kwietnia 2015

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana przepisów ustawy Kodeks pracy. Spowodowała ona również zmiany w akcie wykonawczym do Kodeksu tj. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Konsekwencją wyżej wymienionych zmian jest obowiązywanie od 1 kwietnia 2015 roku nowego wzoru druku orzeczenia lekarskiego przeznaczonego do badań profilaktycznych pracowników, a więc druku właściwego do zastosowania w przypadku badań kierowców transportu drogowego, egzaminatorów oraz instruktorów nauki i techniki jazdy.

Badania kierowców transportu drogowego przeprowadza się na podstawie przepisu art. 39 j ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Z treści tego artykułu wynika, że badania kierowców transportu drogowego odbywają się na zasadach określonych w Kodeksie pracy – „ Art. 39j ust. 2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2014r. poz.1502 j.t.), zwanej dalej Kodeksem pracy”

W praktyce powyższe zapisy ustawy oznaczają, że do badań kierowców transportu drogowego ma zastosowanie przepis wykonawczy do ustawy Kodeks pracy czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Do badań lekarskich egzaminatorów oraz instruktorów stosuje się przepisy art. 34 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015. poz. 155). Zgodnie z art. 34 ust 2 badanie lekarskie egzaminatorów i instruktorów wykonywane jest również w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a więc tych samych, jak kierowców transportu drogowego.

Zatem badanie kierowcy transportu drogowego, instruktora lub egzaminatora powinno zakończyć się wydaniem orzeczenia lekarskiego (zgodnie z §3 ust 4 ww. rozporządzenia – ”Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy:„

Tak więc od 1 kwietnia 2015r. przestały obowiązywać dotychczasowe wzory zaświadczeń lekarskich.

Z wyżej ww. przepisów wynika jednoznacznie, że badania te powinny zakończyć się wydaniem orzeczenia lekarskiego na druku zgodnym z obowiązującym od 1 kwietnia 2015 roku wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia MZ i OS (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Wzór tego orzeczenia nie może być modyfikowany w jakikolwiek sposób, także poprzez zmianę tytułu lub dopisywanie innych podstaw prawnych niż są zawarte we wzorze. Wszelkie tego typu dopiski i zmiany określonego w obowiązującym akcie prawnym wzoru orzeczenia są niezgodne z prawem. Jedynie wzory dokumentów zamieszczone w obowiązujących aktach prawnych są drukami obowiązującymi.

Orzeczenie powinno być wydane przez lekarza z uprawnieniami do badań profilaktycznych pracowników i równocześnie uprawnionego do badań kierowców (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949).

W poniżej link do obowiązującego od 1 kwietnia 2015 roku druku orzeczenia lekarskiego z zakładki Druki.

Orzeczenie lekarskie – kodeks pracy 1 (obowiązuje od 1 kwietnia 2015)