Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z 21 stycznia 2013


Ministerstwo w swoim piśmie potwierdziło obowiązywanie „starych” aktów wykonawczych tj.: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy wydanych na podstawie art. 123 i 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.

W związku z tym zastosowanie mają wzory druków zawarte w tych aktach prawnych, w tym także wzory orzeczeń psychologicznych i lekarskich.

Jedyna modyfikacja, którą proponuje MZ w swoim piśmie, polega na odręcznym dopisywaniu nowych kategorii uprawnień tj. AM i A2, w przypadku zgłoszenia się osób starających się o uprawnienia związane z ww. kategoriami.

W odpowiedzi Ministerstwo nie wyjaśniło, jak należy zastosować podstawę prawna widniejącą na orzeczeniach tj. art. 122 i 124 ustawy prawo o ruchu drogowym, skoro jest ona w chwili obecnej nieaktualna.

W praktyce ostatnie zdanie będzie należało do starostw, bo to te urzędy będą akceptować (lub nie), wystawione przez lekarzy i psychologów orzeczenia.

W przypadku „niekonwencjonalnych” zachowań i żądań starostw, co do druków orzeczeń, prosimy o przekazywanie nam informacji na ten temat, będziemy o tym informować użytkowników Portalu.

Pismo MZ z dnia 21.01.2013 w sprawie stosowania druków orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla kierujących pojazdami.