Pytanie:

Czy w przypadku wstępnych badań medycyny pracy i uzyskania negatywnej opinii lekarskiej będę musiał, ja jako kandydat do pracy, zwrócić koszty badania lekarskiego firmie, która mnie skierowała na te badania?


Odpowiedź:

Nie będzie Pan musiał zwracać kosztów badań wstępnych, nawet w przypadku wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku pracy. Zarówno ustawa Kodeks pracy, jak i ustawa o służbie medycyny pracy jasno wskazują, że koszty badań profilaktycznych pracowników ponoszą pracodawcy.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

Art. 229. [Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie]

§ 6.

Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175).

Art. 22.

Pracodawcy:

1) ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie;

2) finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy określonych w art. 6 ust. 1.Pozdrawiamy
Redakcja Portalu