9 listopada 2015 roku wchodzi w życie USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.

Przepis ten zmienia między innymi regulacje dotyczące badań lekarskich wykonywanych w związku z wydawaniem świadectw zdrowia marynarzy. Zmiany dotyczą także uprawnień lekarzy wydających świadectwa zdrowia marynarzy i jednostek odwoławczych. Większość istotnych treści w zakresie orzekania o stanie zdrowia marynarza zawartych jest w artykułach 3 – 6 ww. ustawy. Przypominamy również, że w zakładce Prawo – Badania Marynarzy zamieszczony jest projekt (wraz z uzasadnieniem) rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku.