Znajdź zwrot H (Hazard Statement Codes)
Lp.KodOpis
1 H200 Materiały wybuchowe niestabilne.
2 H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
3 H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
4 H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
5 H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
6 H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
7 H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
8 H221 Gaz łatwopalny.
9 H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
10 H223 Aerozol łatwopalny.
11 H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
12 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
13 H226 Łatwopalna ciecz i pary.
14 H228 Substancja stała łatwopalna.
15 H240 Ogrzanie grozi wybuchem.
16 H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
17 H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
18 H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
19 H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
20 H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
21 H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
22 H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
23 H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
24 H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
25 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
26 H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
27 H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
28 H290 Może powodować korozję metali.
29 H300 Połknięcie grozi śmiercią.
30 H301 Działa toksycznie po połknięciu.
31 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
32 H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
33 H310 Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
34 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
35 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
36 H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
37 H315 Działa drażniąco na skórę.
38 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
39 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
40 H319 Działa drażniąco na oczy.
41 H330 Wdychanie grozi śmiercią.
42 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
43 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
44 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
45 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
46 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
47 H340 Może powodować wady genetyczne .
48 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne .
49 H350 Może powodować raka .
50 H350i Wdychanie może spowodować raka.
51 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka .
52 H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
53 H360F Może działać szkodliwie na płodność.
54 H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
55 H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
56 H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
57 H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
58 H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
59 H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
60 H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
61 H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
62 H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
63 H370 Powoduje uszkodzenie narządów .
64 H371 Może powodować uszkodzenie narządów .
65 H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .
66 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
67 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
68 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
69 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
70 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
71 H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
72 H420 Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczenie ozonu w górnych warstwach atmosfery
73 EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym.
74 EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.
75 EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
76 EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
77 EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
78 EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
79 EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
80 EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
81 EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
82 EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
83 EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
84 EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe.
85 EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
86 EUH201 Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.
87 EUH201A Uwaga! Zawiera ołów.
88 EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
89 EUH203 Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
90 EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
91 EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
92 EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
93 EUH207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
94 EUH208 Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
95 EUH209 Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.
96 EUH209A Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.
97 EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
98 EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.