Wyszukaj czynnik szkodliwy lub słowo
Lp Czynnik szkodliwy lub uciążliwy Badanie wstępne Badanie okresowe Częstotliwość badań Ostatnie badanie okresowe Narządy (układy) krytyczne Uwagi
lekarskie pomocnicze lekarskie pomocnicze lekarskie pomocnicze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ICzynniki fizyczne
1 Hałas o­gó­lne: oto­la­ryn­go­lo­gi­czne au­dio­me­try­czne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (prze­wo­dni­ctwo powietrzne i kostne); inne w zalerzności od wska­zań o­gó­lne: oto­la­ryn­go­lo­gi­czne au­dio­me­try­czne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (prze­wo­dni­ctwo powietrzne i kostne); o­gó­lnie co 4 lata; oto­la­ryn­go­lo­gi­czne i au­dio­me­try­czne przez pierwsze 3 lata pracy w hałasie - co rok,
następnie co 3 lata
o­gó­lne: oto­la­ryn­go­lo­gi­czne au­dio­me­try­czne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (prze­wo­dni­ctwo powietrzne i kostne); na­rząd słuchu 1. W razie u­ja­wnie­nia w okresowym badaniu au­dio­me­try­cznm ubytków słuchu cha­ra­kte­ry­zu­ją­cych się zna­czną dy­na­mi­ką rozwoju, częstotliwość badań au­dio­me­try­cznch należy zwiększyć, skracając przerwę między kolejnymi testami do 1 ro­ku lub 6 miesięcy.

2. W razie narażenia na hałas impulsowy albo na ha­łas, któ­re­go rów­no­wa­żny poziom dźwięku przekracza stale lub często 110 dB (A), ba­da­nie audiometryczne należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w ro­ku.
2 Ultra­dźwię­ki ma­łej czę­sto­tli­wo­ści o­gó­lne; oto­la­ryn­go­lo­gi­czne au­dio­me­try­czne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (prze­wo­dni­ctwo powietrzne i kostne) o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - oto­la­ryn­go­lo­gi­czne au­dio­me­try­czne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (prze­wo­dni­ctwo powietrzne i kostne) co 2 lata o­gó­lne; oto­la­ryn­go­lo­gi­czne au­dio­me­try­czne tonalne w zakresie 125-8000 Hz (prze­wo­dni­ctwo powietrzne i kostne) na­rząd słuchu
3 Drga­nia me­cha­ni­czne (wi­bra­cja) prze­ka­zy­wa­ne na koń­czy­ny górne o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na ukł­ady: na­czy­nio­wy, ner­wo­wy i ko­stny w za­kre­sie kończyn górnych próba o­zię­bia­nia z ter­mo­me­trią skór­ną i pró­bą u­ci­sko­wą; o­ce­na czu­cia wi­bra­cji me­to­dą pa­le­ste­zjo­me­try­czną; zdję­cia rtg rąk i sta­wów łok­cio­wych o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na ukł­ady: na­czy­nio­wy, ner­wo­wy i ko­stny w za­kre­sie kończyn górnych próba o­zię­bia­nia z ter­mo­me­trią skór­ną i pró­bą u­ci­sko­wą; o­ce­na czu­cia wi­bra­cji me­to­dą pa­le­ste­zjo­me­try­czną; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdjęcia rtg rąk i stawów łokciowych pie­rwsze ba­da­nie o­kre­so­we po ro­ku pracy, następne co 3 lata o­gó­lne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na ukła­dy: na­czy­nio­wy, ner­wo­wy i ko­stny w za­kre­sie kończyn górnych próba oziębiania z ter­mo­me­trią skórną i pró­bą u­ci­sko­wą; ocena uczucia wibracji metodą pa­le­ste­zjo­me­try­czną ob­wo­do­wy uk­ład naczyniowy, ner­wo­wy i ko­stny w zakresie kończyn górnych Gdy okres pracy w narażeniu na drgania me­cha­ni­czne przekazywane na kończyny górne, trwa krócej niż 5 lat i ostatnie ba­da­nie o­kre­so­we nie ujawniło zmian wskazujących na rozwój choroby wibracyjnej - nie ma potrzeby powtórnego wykonywania zdjęć rtg kości rąk i stawów łokciowych
4 Drga­nia me­cha­ni­czne prze­ka­zy­wa­ne na całe ciało (wi­bra­cja o­gó­lna) o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cia rtg krę­go­słu­pa lę­dźwio­wo-krzy­żo­we­go o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cia rtg krę­go­słu­pa lę­dźwio­wo-krzy­żo­we­go co 4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cia rtg krę­go­słu­pa lę­dźwio­wo-krzy­żo­we­go krę­go­słup; u­kład ner­wo­wy W przy­pa­dku skarg na za­wro­ty gło­wy - ba­da­nie błę­dni­ka
5 Pro­mie­nio­wa­nie jo­ni­zu­ją­ce o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skó­rę; o­ku­li­sty­czne z o­ce­ną so­cze­wek mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zm­az­em; pły­tki krwi o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne z o­ce­ną so­cze­wek mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; pły­tki krwi; re­ti­ku­lo­cy­ty co 3 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan skó­ry; o­ku­li­sty­czne z oceną so­cze­wek mor­fo­lo­gia krwi z roz­ma­zem; pły­tki krwi; re­ti­ku­lo­cy­ty uk­ład krwio­twór­czy; so­cze­wki; skó­ra; go­na­dy R1, O, K Za­gro­że­nie roz­wo­ju em­brio­na­lne­go we wcze­snym o­kre­sie cią­ży. W ra­zie prze­kro­cze­nia do­pu­szcza­lnej da­wki pro­mie­nio­wa­nia o­bo­wią­zu­je kon­tro­la sta­nu zdro­wia. U­ja­wnie­nie u­trzy­mu­ją­cej się gra­nu­lo­cy­to­pe­nii wy­ma­ga prze­pro­wa­dze­nia ba­dań czyn­no­ścio­wych ukł­adu bia­ło­krwi­nko­we­go i ba­da­nia szpi­ku kost­ne­go
6 Pro­mie­nio­wa­nie i po­la e­le­ktro­ma­gne­ty­czne o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne z o­ce­ną so­cze­wek EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne z o­ce­ną so­cze­wek EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG co 4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne z o­ce­ną so­cze­wek EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG u­kład ner­wo­wy; u­kład bo­dźco­twór­czy ser­ca; so­cze­wki; u­kład hor­mo­nal­ny K Ko­bie­ty w cią­ży nie po­win­ny być za­tru­dnia­ne w na­ra­że­niu na po­le e-m o na­tę­że­niach prze­kra­cza­ją­cych do­pusz­cza­lne war­to­ści dla śro­do­wi­ska o­gól­ne­go
7 Pro­mie­nio­wa­nie op­ty­czne (dłu­gość fali od 100 nm do l mm)
7 1. nad­fio­le­to­we (UV) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan spo­j­wek, ro­gó­wek i so­cze­wek; w za­le­żno­ści od wska­zań der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan spo­j­wek, ro­gó­wek i so­cze­wek; w za­le­żno­ści od wska­zań der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań co 3 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan spo­j­wek, ro­gó­wek i so­cze­wek; w za­le­żno­ści od wska­zań der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań na­rząd wzro­ku; skó­ra u osób po­wy­żej 50. ro­ku ży­cia na­ra­żo­nych na pro­mie­nio­wa­nie op­ty­czne po­wy­żej 10 lat, ba­da­nia o­kre­so­we powinny być prze­pro­wa­dza­ne co 2 lata
7 2. pod­cze­rwo­ne (IR) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan spo­j­wek, sia­tkó­wek i so­cze­wek w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan spo­j­wek, sia­tkó­wek i so­cze­wek w za­le­żno­ści od wska­zań co 3 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan spo­j­wek, sia­tkó­wek i so­cze­wek za­le­żno­ści od wska­zań na­rząd wzro­ku; skó­ra
7 3. wi­dzia­lne (światło) o­gó­lne; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan sia­tkó­wek w za­le­żno­ści od wska­zań o­gó­lne; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan sia­tkó­wek w za­le­żno­ści od wska­zań co 3 lata o­gó­lne; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan sia­tkó­wek za­le­żno­ści od wska­zań na­rząd wzro­ku
7 4. la­se­ro­we o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan ro­gó­wek, so­cze­wek i sia­tkó­wek w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan ro­gó­wek, so­cze­wek i sia­tkó­wek w za­le­żno­ści od wska­zań co 3 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę; o­ku­li­sty­czne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan ro­gó­wek, so­cze­wek i sia­tkó­wek w za­le­żno­ści od wska­zań na­rząd wzro­ku; skó­ra
10 Za­gro­że­nie związane z obsługą mo­ni­to­rów ekranowych o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę, uk­ład ruchu w obrębie kończyn górnych i krę­go­słu­pa szyjnego; o­ku­li­sty­czne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ruchu w obrębie kończyn górnych i krę­go­słu­pa szyjnego; o­ku­li­sty­czne; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań co 4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ruchu w obrębie kończyn górnych i krę­go­słu­pa szyjnego; o­ku­li­sty­czne; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań tkanki okołostawowe w obrębie kończyn górnych; skó­ra, zwłaszcza twarzy (trądzik różowaty) W przy­pa­dku u­ja­wnie­nia odchyleń ze strony uk­ładu ruchu w zakresie kończyn górnych wskazana kon­su­lta­cja ortopedyczna
12 Mi­kro­kli­mat go­rą­cy o­gól­ne EKG o­gól­ne EKG co 3 lata; po­wy­żej 45 ro­ku ży­cia - co 2 lata o­gól­ne EKG uk­ład krążenia Badania profilaktyczne osób zatrudnionych w klimacie tropikalnym są uregulowane odrębnymi przepisami
13 Mi­kro­kli­mat zi­mny o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań - EKG o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań - EKG co 3 lata o­gó­lne; der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań skó­ra; ob­wo­do­wy uk­ład naczyniowy Należy rozważyć możliwość wykonywania pracy w warunkach mikroklimatu zimnego u osób ze stanami zapalnymi w uk­ładzie ruchu i uk­ładzie od­de­cho­wym oraz z chorobą niedokrwienną serca
14 Zwię­kszo­ne lub o­bni­żo­ne ci­śnie­nie a­tmo­sfe­ry­czne o­gó­lne; otola­ry­ngo­lo­gi­czne; neu­ro­lo­gi­czne; stomatologiczne EKG o­gó­lne; otola­ry­ngo­lo­gi­czne, neu­ro­lo­gi­czne; stomatologiczne EKG co 3 lata o­gó­lne; otola­ry­ngo­lo­gi­czne; neu­ro­lo­gi­czne EKG uk­ład krążenia; o­śro­dko­wy uk­ład ner­wo­wy; na­rząd słuchu Badania profilaktyczne nurków i personelu latającego są uregulowane odrębnymi przepisami
IIPył prze­my­sło­wy
1 Py­ły nie­o­rga­ni­czne (za­wie­ra­ją­ce po­wy­żej 10% wolnej krzemionki) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne co 2 lata; pierwsze zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej po 4 latach pracy, następne co 2 lata; dodatkowo - patrz u­wa­gi o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi uk­ład od­de­cho­wy R2,O Przy zawartości SiO2 po­wy­żej 50% - po 4 latach narażenia ba­da­nia o­kre­so­we co rok. U na­ra­żo­nych na ziemię okrzemkową i krzemionkową ba­da­nia o­kre­so­we co rok, łącznie ze zdję­ciem rtg kla­tki pie­rsio­wej
2 Py­ły nie­o­rga­ni­czne za­wie­ra­ją­ce poniżej 10% wolnej krzemionki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne co 4 lata; pierwsze zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej po 8 latach pracy, następne co 4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi uk­ład od­de­cho­wy R2,O
3 Py­ły ko­palń wę­gla ka­mien­ne­go o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne co 4 lata; pierwsze zdję­cie kla­tki pie­rsio­wej po 8 latach pracy, następne co 4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi uk­ład od­de­cho­wy R2,O W razie stwie­rdze­nia w obrazie rtg płuc zmian nie­re­gu­la­rnych typu s.t.u - ba­da­nia o­kre­so­we co 2 lata
4 Pyły gra­fi­tu o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne co 4 lata; pierwsze zdję­cie kla­tki pie­rsio­wej po 8 latach pracy, następne co 4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi uk­ład od­de­cho­wy R2,O
5 Pyły nie­o­rga­ni­czne za­wie­ra­ją­ce włókna azbestu o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi w spoczynku i po wysiłku pierwsze ba­da­nie o­kre­so­we po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach pracy - co rok o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi w spoczynku i po wysiłku uk­ład od­de­cho­wy R1,O
6 Pył ta­lku za­wie­ra­ją­cy włó­kna a­zbe­stu o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria pierwsze ba­da­nie o­kre­so­we po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia - co rok o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi uk­ład od­de­cho­wy R1,O
7 Pył za­wie­ra­ją­cy me­ta­le twa­rde (np. wolfram, kobalt) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria pierwsze ba­da­nie o­kre­so­we po ro­ku pracy, następne co 2-4 lata; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w miarę możliwości - ba­da­nie gazów krwi uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra A, O W przy­pa­dku na­ra­że­nia na ko­ba­lt patrz cz. III pkt 28
8 Pył za­wie­ra­ją­cy two­rzy­wa sztu­czne, w tym sztu­czne włó­kna mi­ne­ra­lne o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wywiad w kierunku alergii, uk­ład od­de­cho­wy, skórę i błony śluzowe zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria co 4 lata; po 15 latach pracy - co rok o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra i błony śluzowe A,O
9 Pył o­rga­ni­czny po­cho­dze­nia ro­ślin­ne­go i zwie­rzę­ce­go o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wywiad w kierunku alergii, uk­ład od­de­cho­wy i skórę zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - testy skórne pierwsze ba­da­nie po ro­ku pracy, następne co 4 lata o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra R1 - pyły drewna twardego A Wska­za­ne ko­rzy­sta­nie przy ba­da­nia­ch o­kre­so­wych ze spe­cja­lnych kwe­stio­na­riu­szy do­ty­czą­cych: byssinozy, przewlekłego zapalenia oskrzeli i astmy oskrzelowej
IIICzynniki to­ksy­czne
1 Zwią­zki a­kry­lowe
a) a­kry­lo­ni­tryl

b) a­kry­la­ny


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, skórę i błony śluzowe

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wątrobę, skórę, błony śluzowe


w za­le­żno­ści od wska­zań
badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, skórę i błony śluzowe

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wątrobę, skórę, błony śluzowe


w za­le­żno­ści od wska­zań
badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu


co 2-4 lata

jak wyżej


o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne
jak wyżej


w za­le­żno­ści od wska­zań
badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu


uk­ład ner­wo­wy; skó­ra; błony śluzoweuk­ład ner­wo­wy; wą­tro­ba; skó­ra; błony śluzowe


R2,O,A

jak wyżej
2 Al­de­hy­dy
a) a­kry­lo­wy

b) mró­wko­wy (fo­rma­lde­hyd)

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki

jak wyżej

spi­ro­me­tria

jak wyżej

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki

jak wyżej

spi­ro­me­tria

jak wyżej

co 2-4 lata

jak wyżej

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki

jak wyżej

spi­ro­me­tria

jak wyżej

uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; spo­jó­wkijak wyżej

A

R2,O,A
3 Amoniak o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; spo­jó­wki; rogówki
4 A­rsen i jego zwią­zki w tym - a­rse­no­wo­dór o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i skórę; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne o­gól­ne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; EKG; ba­da­nie o­gól­ne moczu mo­rfo­lo­gia krwi o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę i wątrobę; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne o­gól­ne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; EKG mo­rfo­lo­gia krwi co 2-4 lata co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wą­tro­bą i skórę; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne o­gól­ne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie prze­wo­dni­ctwa ne­rwów ob­wo­do­wych mo­rfo­lo­gia krwi uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; wą­tro­ba; nerki; uk­ład krwio­twó­rczy; ob­wo­do­wy uk­ład ner­wo­wy; ob­wo­do­wy uk­ład na­czy­nio­wy uk­ład cze­rwo­no­krwi­nko­wy R1,O Po 10 la­tach na­ra­że­nia - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej
5 Azotu tlenki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy; spo­jó­wki
6 Bar i jego zwią­zki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria co 4 lata; pierwsze zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej po 8 latach pracy o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie gazów krwi płuca
7 Benzen o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; pły­tki krwi o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; pły­tki krwi pierwsze ba­da­nie po 6 mie­sią­cach pra­cy, na­stę­pne co rok o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi uk­ład krwio­twó­rczy; uk­ład ner­wo­wy R1,O,K TE: o­zna­cza­nie za­wa­rto­ści fe­no­lu w mo­czu
8 Benzo(a)piren o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 1-2 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; pęcherz moczowy R2
9 Beryl i jego zwią­zki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę, powieki i spo­jó­wki zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by co 3-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę, powieki i spo­jó­wki zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie gazów krwi uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; wą­tro­ba R1,O
10 Brom i jego zwią­zki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki spi­ro­me­tria co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; spo­jó­wki A
11 Chlor, chlo­ro­wo­dór i tlenki chloru o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne spi­ro­me­tria co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; spo­jó­wki
12 Chrom i chromiany o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 3-4 lata; po 10 latach pracy - co 2 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę; la­ry­ngo­lo­gi­czne i der­ma­to­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra R1,O,A
13 Czterochlorek węgla o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, uk­ład ner­wo­wy badania czyn­no­ści wą­tro­by; HBsAg; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, uk­ład ner­wo­wy badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu; w za­le­żno­ści od wska­zań - HBsAg co 1-2 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu wą­tro­ba; nerki; o­śro­dko­wy uk­ład ner­wo­wy
14 Czte­ro­chlo­ro­e­ty­len (PER) o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - EKG, EEG o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - EKG, EEG co 2-4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - EKG, EEG uk­ład ner­wo­wy; wą­tro­ba R2
15 Czte­ro­e­ty­lek ołowiu o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne oznaczenie poziomu ołowiu we krwi; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG i ba­da­nie psy­cho­lo­gi­czne co rok o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne oznaczenie poziomu ołowiu we krwi; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG i ba­da­nia psy­cho­lo­gi­czne o­śro­dko­wy uk­ład ner­wo­wy Wy­mie­nio­ny za­kres ba­dań pro­fi­la­kty­cznych nie do­ty­czy kie­ro­wców sa­mo­cho­do­wych i pra­co­wni­ków sta­cji o­bsłu­gi paliw
16 Dwu­me­ty­lo­fo­rma­mid o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę badania czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę badania czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę badania czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy wą­tro­ba; nerki A
17 Epi­chlo­rhy­dry­na o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; spi­ro­me­tria co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; wą­tro­ba; nerki R2,O,A,K
18 Fenol i polifenole o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy i skórę badania czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy i skórę badania czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy co 2-4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy uk­ład ner­wo­wy; wą­tro­ba; nerki; skó­ra O TE: o­zna­cza­nie za­wa­rto­ści fenolu w moczu
19 Fluor i fluorki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan uzębienia spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kości jednego podudzia o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan uzębienia; la­ry­ngo­lo­gi­czne spi­ro­me­tria; fosfataza alkaliczna co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan uzębienia; la­ry­ngo­lo­gi­czne spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg ko­ści po­du­dzia lub mie­dni­cy, z u­wzglę­dnie­niem u­wa­gi w kolumnie 11; po 10 latach pracy - zdję­cie rtg krę­go­słu­pa lędźwiowego, fosfataza alkaliczna uk­ład od­de­cho­wy; uk­ład ko­stny zdję­cie rtg kości co 6 lat, naprzemiennie: jednego podudzia lub miednicy. TE: o­zna­cza­nie za­wa­rto­ści flu­o­rków w moczu
20 Fosfor biały (żółty) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i uk­ład ko­stny spi­ro­me­tria; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; o­zna­cza­nie wa­pnia i fosforu w su­ro­wi­cy krwi o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i uk­ład ko­stny spi­ro­me­tria; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; o­zna­cza­nie wa­pnia i fosforu w su­ro­wi­cy krwi co 1-2 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i uk­ład ko­stny spi­ro­me­tria; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; o­zna­cza­nie wa­pnia i fosforu w su­ro­wi­cy krwi skó­ra; błony śluzowe; uk­ład od­de­cho­wy; uk­ład ko­stny; wą­tro­ba; nerki
21 Fosforu zwią­zki chlorowe o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i spo­jó­wki spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; spo­jó­wki
22 Ftalowy bezwodnik o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej pierwsze ba­da­nie po 6 miesiącach pracy, następne co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra A
23 Furfurol o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki w za­le­żno­ści od wska­zań co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki w za­le­żno­ści od wska­zań uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; spo­jó­wki A
24 Glinu tlenek o­gól­ne spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 2-4 lata o­gól­ne spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy A
25 I­zo­cy­ja­nia­no­we zwią­zki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej pierwsze ba­da­nie po 6 miesiącach pracy, następne 1-2 razy w ro­ku o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; spo­jó­wki A
26 Kadm i jego zwią­zki o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i nerki; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by co 3-4 lata o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - la­ry­ngo­lo­gi­czne zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej; spi­ro­me­tria; mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by nerki; uk­ład od­de­cho­wy; wą­tro­ba R1,O W mia­rę mo­żli­wo­ści o­zna­cze­nie stę­że­nia beta2, mi­kro­glo­bu­li­ny w moczu. TE: o­zna­cza­nie za­wa­rto­ści kadmu w moczu
27 Ketony
a) aceton

b) me­ty­lo­e­ty­lo­ke­ton, me­ty­lo­i­zo­bu­ty­lo­ke­ton
c) di­a­ce­ton, tle­nek m­zy­ty­lu

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki

o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czneo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę

spi­ro­me­tria

w za­le­żno­ści od wska­zań

badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki

o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czneo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę

spi­ro­me­tria

w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie przewodnictwa nerwów ob­wo­do­wych

badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu

co 2-4 lata

jak wyżej


jak wyżej

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, skórę i spo­jó­wki

o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czneo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę

spi­ro­me­tria

w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie przewodnictwa nerwów ob­wo­do­wych

badania czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nie o­gól­ne moczu

uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra; spo­jó­wkiob­wo­do­wy uk­ład ner­wo­wy

wą­tro­ba; nerki

28 Kobalt o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład krążenia, od­de­cho­wy i skórę EKG; spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład krążenia, od­de­cho­wy i skórę EKG; spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład krążenia, od­de­cho­wy i skórę EKG; spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej mięsień sercowy; uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra A
29 Ksylen o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi co 2-4 lata o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi uk­ład krwio­twó­rczy; uk­ład ner­wo­wy TE: o­zna­cza­nie zawartości me­ty­lo­hi­pu­ro­we­go w moczu
30 Mangan i jego zwią­zki o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne ba­da­nieo­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne ba­da­nieo­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by co 2-4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne ba­da­nieo­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by uk­ład ner­wo­wy; wą­tro­ba; nerki K
31 Na­fta i jej pro­du­kty
a) ben­zy­na ek­stra­kcy­jna, na­fta

b) mie­sza­ni­ny za­wie­ra­ją­ce wie­lo­pie­rście­nio­we wę­glo­wo­do­ry a­ro­ma­ty­czne, np. pak, smoła, asfalty


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę

jak wyżej


mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi

mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę

jak wyżej


mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem, płytki krwi

mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej


co 2-4 lataco 1-2 lata


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę

jak wyżej


mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi

mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej


uk­ład krwio­twó­rczy; skó­ra


skó­ra; uk­ład krwio­twó­rczy; pęcherz moczowy; uk­ład od­de­cho­wy


R1, O
32 Naftalen i pochodne (naftol, dekalina, tetralina) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy wą­tro­ba; nerki; krwinki czerwone A
33 Nikiel i jego zwią­zki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę i uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę i uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 2 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę i uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej skó­ra; uk­ład od­de­cho­wy R1, O, A
34 Nitrogliceryna i nitroglikol o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład krążenia i ner­wo­wy EKG o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład krążenia i ner­wo­wy EKG co 1-2 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład krążenia i uk­ład ner­wo­wy EKG uk­ład ner­wo­wy; uk­ład krążenia
35 Ołów i jego zwią­zki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy. stę­że­nie: o­ło­wiu we krwi oraz co najmniej je­dne­go z na­stę­pu­ją­cych: cy­nko­pro­to­po­rfi­ry­ny w e­ry­tro­cy­tach lub kwa­su del­ta­a­mi­no­le­wu­li­no­we­go w moczu u pra­co­wni­ków ro­zpo­czy­na­ją­cych pra­cę w narażeniu na ołów o­zna­cza­nie stę­że­nia o­ło­wiu we krwi przez pierwsze trzy miesiące - co miesiąc, a następnie co 3 miesiące - w pierwszym ro­ku za­tru­dnie­nia. W kolejnych latach u pracowników, u których stę­że­nie ołowiu we krwi u­trzy­mu­je się w gra­ni­cach 300-500 ?g/l (1,45 - 2,42 ?mol/l) u mę­żczyzn i 200-300 ?g/l (0,97 - 1,45 ?mol/l) u ko­biet - co 6 mie­się­cy. U pra­co­wni­ków, u któ­rych stę­że­nie o­ło­wiu we krwi u­trzy­mu­je się po­ni­żej 300 ?g/l (1,45 ?mol/l) u mę­żczyzn i po­ni­żej 200 ?g/l (0,97 ?mol/l) u ko­biet - co 12 mie­się­cy, pod wa­ru­nkiem że stężenia ołowiu w powietrzu nie prze­kra­cza­ją wa­rto­ści NDS o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy. stę­że­nie: ołowiu we krwi oraz co najmniej je­dne­go z na­stę­pu­ją­cych: cy­nko­pro­to­po­rfi­ry­ny w e­ry­tro­cy­tach lub kwasu de­lta­a­mi­no­le­wu­li­no­we­go w moczu uk­ład krwio­twó­rczy; uk­ład ner­wo­wy, nerki K Wska­za­nia­mi do trwa­łe­go o­dsu­nię­cia od pra­cy w na­ra­że­niu na ołów są: 1) na­wra­ca­ją­ce, trzy­kro­tne, po­czą­tko­we o­bja­wy o­ło­wi­cy w ciągu o­sta­tnich 3 lat pracy w na­ra­że­niu na ołów, 2) na­wra­ca­ją­ca, dwu­kro­tna ko­lka o­ło­wi­cza, 3) e­nce­fa­lo­pa­tia i/lub po­li­ne­uro­pa­tia o­ło­wi­cza, 4) ne­fro­pa­tia o­ło­wi­cza. Wska­za­ne jest sto­so­wa­nie a­ktu­a­lnych ?Za­le­ceń do­ty­czą­cych ro­zpo­zna­wa­nia i pro­fi­la­kty­ki me­dy­cznej o­ło­wi­cy?, o­pra­co­wa­nych przez Insty­tut Me­dy­cy­ny Pra­cy w Łodzi i Insty­tut Me­dy­cy­ny Pra­cy i Zdro­wia Śro­do­wi­sko­we­go w So­sno­wcu
36 Pestycydy

1. Ha­mu­ją­ce a­kty­wność cho­li­ne­ste­ra­zy

a) zwią­zki fo­sfo­ro­o­rga­ni­czne, np. pa­ra­tion, ma­la­tion, me­fo­sfo­lan


b) ka­rba­mi­nia­ny, np. a­ldi­karb, ka­rba­ryl

2. wę­glo­wo­do­ry chlo­ro­wa­ne: - zwią­zki dwu­chlo­ro­dwu­fe­ny­lo­e­ta­nu, np. me­to­ksy­chlor, me­ti­o­chlor
- chlo­ro­wa­ne cy­klo­die­ny, np. al­drin, die­ldrin
- zwią­zki chlo­ro­wa­ne be­nze­nu, np. lindan, cy­klo­he­ksa­non

3. Zwią­zki kwa­su dwu­chlo­ro­fe­no­ksy­o­cto­we­go, np. di­chlo­rprop, me­ko­prop4. Pe­sty­cy­dy dwu­tio­ka­rba­mi­nia­no­we, np. maneb, zineb, e­ty­le­no­tio­mo­cznik (ETU) i pr­py­le­no­tio­mo­cznik (PTU), np. chlo­ro­ksu­ron, li­nu­ron

5. Zwią­zki dwu­pi­ry­dy­lo­we np. pa­ra­kwat, dikwat


6. Dwu­ni­tro­a­lki­lo­fe­no­le, np. dinoseb, dinokap7. Pi­re­tro­i­dy, np. a­le­try­na, cy­pe­rme­try­na, de­ka­me­try­na, pe­rme­try­na


o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­cznejak wyżejo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wątrobę i skórę


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wą­tro­bę i skórę
o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wą­tro­bę, ta­rczy­cę i skórę


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę; w za­le­żno­ści od wska­zań - o­ku­li­sty­czne

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy i skórę


a­kty­wność cho­li­ne­ste­ra­zy krwi­nko­wej
jak wyżejmo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by
badania czyn­no­ści wą­tro­by; poziom cukru we krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy

ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nia czyn­no­ści ta­rczy­cy
spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej,mo­rfo­lo­gia krwi; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu
w za­le­żno­ści od wska­zań


o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­cznejak wyżejo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wą­tro­bę i skórę


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wątrobę i skórę
o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wą­tro­bę, ta­rczy­cę i skórę


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę; ba­da­nie o­ku­li­sty­czne


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy i skórę


w za­le­żno­ści od wska­zań

jak wyżejmo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by
badania czyn­no­ści wą­tro­by; poziom cukru we krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy

ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie EKG; ba­da­nia czyn­no­ści ta­rczy­cy


spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej,

mo­rfo­lo­gia krwi; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; stę­że­nie me­the­mo­glo­bi­ny we krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu

w za­le­żno­ści od wska­zań


1 raz w ro­ku


jak wyżej1 raz w ro­ku


1 raz w ro­ku
1 raz w ro­ku


1 raz w ro­ku

1 raz w ro­ku, ba­da­nie o­ku­li­sty­czne co 4 lata1 raz w ro­ku


o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­cznejak wyżejo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wą­tro­bę i skórę


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wą­tro­bę i skórę; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy, wą­tro­bę, ta­rczy­cę i skórę

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy


o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę; w za­le­żno­ści od wska­zań - o­ku­li­sty­czne
o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy i skórę


w za­le­żno­ści od wska­zań

jak wyżejmo­rfo­lo­gia krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by
ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; poziom cukru we krwi; ba­da­nie o­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy

badania czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie EKG; ba­da­nia czyn­no­ści ta­rczy­cy


spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej

mo­rfo­lo­gia krwi; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by

w za­le­żno­ści od wska­zań


w uk­ła­dzie enzy­ma­ty­cznym; in­hi­bi­tor cho­li­ne­ste­ra­zy krwi­nko­wejjak wyżejuk­ład ner­wo­wy; wą­tro­ba; skó­ra

uk­ład ner­wo­wy; wą­tro­ba; skó­ra; nerki


uk­ład ner­wo­wy; serce - uk­ład bo­dźco­prze­wo­dzą­cy; wą­tro­ba; tarczyca; skó­ra


płuca

wą­tro­ba; ne­rki; krwi­nki cze­rwo­ne

uk­ład ner­wo­wy; skó­ra
Wy­mie­nio­ne po­ni­żej na­zwy che­mi­czne wy­stę­pu­ją ja­ko skła­dni­ki wie­lu pre­pa­ra­tów ha­ndlo­wych o ró­żnych na­zwach w za­le­żno­ści od pro­du­ce­nta
TE: u osób na­ra­żo­nych se­zo­no­wo na­le­ży o­zna­czać a­kty­wność cho­li­ne­ste­ra­zy krwi­nko­wej przed i po ka­żdym o­kre­sie o­pry­sków


jak wyżej


Mo­rfo­lo­gię krwi wy­ko­ny­wać ty­lko u na­ra­żo­nych na chlo­ro­wa­ne zwią­zki be­nze­nu

A
Mogą dzia­łać mi­o­to­ksy­cznieAA
37 Pirydyna o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, skórę, spo­jó­wki i uk­ład ner­wo­wy badania czyn­no­ści wą­tro­by o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, skórę, spo­jó­wki i uk­ład ner­wo­wy badania czyn­no­ści wą­tro­by co 4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, skórę, spo­jó­wki i uk­ład ner­wo­wy badania czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie przewodnictwa nerwów ob­wo­do­wych wą­tro­ba; skó­ra; spo­jó­wki; uk­ład ner­wo­wy
38 Rtęć
a) me­ta­li­czna i jej zwią­zki nie­o­rga­ni­czne


b) zwią­zki organiczne

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy i stan psychiczny
o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne

ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy

ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy i stan psychiczny
o­gól­ne, w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne

ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG i ba­da­nie psy­cho­lo­gi­czne

ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG, ba­da­nie psy­cho­lo­gi­czne, ba­da­nie pola widzenia

co 1-2 lata
1 raz w ro­ku

o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czneo­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne

ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG i ba­da­nie psy­cho­lo­gi­czne

ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG, ba­da­nie psy­cho­lo­gi­czne, ba­da­nie pola widzenia

uk­ład ner­wo­wy; nerkiuk­ład ner­wo­wy; nerki; wą­tro­ba; nerw wzrokowy

K
TE: oznaczenie zawartości rtęci w moczu


jak wyżej
39 Sia­rko­wo­dór o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, spo­jó­wki, uk­ład ner­wo­wy i sprawność powonienia spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, spo­jó­wki, uk­ład ner­wo­wy i sprawność powonienia; w za­le­żno­ści od wska­zań - o­ku­li­sty­czne spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i ner­wo­wy spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy; uk­ład ner­wo­wy; rogówki; spo­jó­wki
40 Siarki tlenki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy R1, o - mgły kwasu siarkowego
41 Te­rpe­nty­na o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę i nerki ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę i nerki ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy co 2-3 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na skórę i nerki ba­da­nieo­gól­ne moczu; stę­że­nie kre­a­ty­ni­ny w su­ro­wi­cy skó­ra; nerki A
42 Toluen o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi uk­ład krwio­twó­rczy; uk­ład ner­wo­wy TE: oznaczeanie zawartości kwasu hipurowego w moczu
43 Tró­jchlo­ro­e­ty­len (TRI) o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG co 2-4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG uk­ład ner­wo­wy; wą­tro­ba; serce - uk­ład bo­dźco­prze­wo­dzą­cy R2 TE: o­zna­cza­nie zawartości kwasu tró­jchlo­ro­o­cto­we­go w moczu
44 Wa­na­du pię­cio­tle­nek o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy; skó­ra A
45 Wę­gla dwu­sia­rczek o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne poziom cho­le­ste­ro­lu i trójglicerydów we krwi; poziom cukru we krwi; EKG o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne poziom cho­le­ste­ro­lu i trójglicerydów we krwi; poziom cukru we krwi; EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG, ba­da­nie przewodnictwa nerwów ob­wo­do­wych, ba­da­nie psychologiczne co 2-3 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne; w za­le­żno­ści od wska­zań - psychiatryczne poziom cho­le­ste­ro­lu i trójglicerydów we krwi; EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG, ba­da­nie przewodnictwa nerwów ob­wo­do­wych, ba­da­nie psychologiczne uk­ład ner­wo­wy; uk­ład krążenia K Wskazane pierwsze ba­da­nie psychologiczne i psychiatryczne po 5 latach pracy
46 Wę­gla tle­nek o­gól­ne EKG o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne EKG co 2-4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne EKG uk­ład ner­wo­wy; uk­ład krążenia
47 Wę­glo­wo­do­rów a­li­fa­ty­cznych zwią­zki ni­tro­we i a­mi­no­we
a) zwią­zki a­mi­no­we (me­ty­lo­a­mi­na, dwu­me­ty­lo­a­mi­na, dwu­e­ty­le­no­a­mi­na) i dwu­a­mi­no­we (e­ty­le­no­dwu­a­mi­na, te­tra­me­ty­le­no­dwu­a­mi­na)b) zwią­zki ni­tro­we (ni­tro­et­an, ni­tro­pro­pan)

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, ner­wo­wy, skórę i spo­jó­wkio­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i błony śluzowe

w za­le­żno­ści od wska­zańbadania czyn­no­ści wą­tro­by

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, ner­wo­wy, skórę i spo­jó­wkio­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i błony śluzowe

w za­le­żno­ści od wska­zańbadania czyn­no­ści wą­tro­by

co 2-4 lata
co 2-4 lata

o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, ner­wo­wy, skórę i spo­jó­wkio­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i błony śluzowe

w za­le­żno­ści od wska­zańba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by

uk­ład od­de­cho­wy; uk­ład ner­wo­wy; skó­ra; błony śluzowe

wą­tro­ba; błony śluzowe

A
48 Wę­glo­wo­do­rów a­ro­ma­ty­cznych zwią­zki ni­tro­we i a­mi­no­we:
a) zwią­zki ni­tro­we, np. ni­tro­to­lu­eny, ni­tro­ben­ze­nyb) zwią­zki a­mi­no­we, np. a­ni­li­na, ben­zy­dy­na, be­ta­na­fty­lo­a­mi­na

o­gól­ne


o­gól­ne

mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­bymo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by

o­gól­ne


o­gól­ne

mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie za­wa­rto­ści me­the­mo­glo­bi­ny we krwi


mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by

1-2 razy w ro­ku

pierwsze ba­da­nie po 3-6 miesiącach pracy, następne 1-2 razy w ro­ku

o­gól­ne


o­gól­ne

mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­bymo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nie o­gól­ne moczu; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by

krwinki czerwone; wą­tro­ba

krwinki czerwone; wą­tro­ba; pęcherz moczowy

A


R1, O, A
W przy­pa­dku narażenia na anilinę, w za­le­żno­ści od wska­zań - ba­da­nie zawartości methemoglobiny we krwi
49 Wi­ny­lo­be­nzen (styren) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, wątrobę, skórę i uk­ład ner­wo­wy mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, wątrobę, skórę i uk­ład ner­wo­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy, wątrobę, skórę i uk­ład ner­wo­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne, der­ma­to­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by skó­ra, uk­ład od­de­cho­wy; uk­ład ner­wo­wy; uk­ład krwio­twó­rczy; wą­tro­ba R2, O, K - tlenek styrenu TE: o­zna­cza­nie zawartości kwasu migdałowego w moczu
50 Wi­ny­lu chlo­rek o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i skórę badania czyn­no­ści wą­tro­by; HBsAg; próba oziębiania rąk; zdję­cie rtg rąk o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; próba oziębiania rąk co 1-2 lata o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne badania czyn­no­ści wą­tro­by; próba oziębiania rąk; zdję­cie rtg rąk ob­wo­do­wy uk­ład naczyniowy; wą­tro­ba; skó­ra; kości palców rąk R2, O, K USG wą­tro­by po 10 latach pracy, następne w za­le­żno­ści od wska­zań. W przy­pa­dku dodatniej próby oziębiania w badaniu okresowym - zdję­cie rtg rąk
51 Ży­wi­ce e­po­ksy­do­we o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy i skórę spi­ro­me­tria o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne spi­ro­me­tria co 3-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład od­de­cho­wy; w za­le­żno­ści od wska­zań - der­ma­to­lo­gi­czne spi­ro­me­tria skó­ra; uk­ład od­de­cho­wy A
52 mie­sza­ni­ny ro­zpu­szcza­lni­ków o­rga­ni­cznych o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by co 2-4 lata o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; płytki krwi; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; w za­le­żno­ści od wska­zań - EEG uk­ład ner­wo­wy; uk­ład krwio­twó­rczy; wą­tro­ba Ro­zsze­rze­nie za­kre­su ba­dań le­ka­rskich i po­mo­cni­czych, w tym psy­cho­lo­gi­cznych po­win­no wy­ni­kać ze spe­cy­fi­ki dzia­ła­nia na orga­ni­zm po­szcze­gó­lnych skła­dni­ków mie­sza­ni­ny ro­zpu­szcza­lni­ków
53 Cy­to­sta­ty­ki o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i skórę mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i skórę mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę i skórę mo­rfo­lo­gia krwi z ro­zma­zem; ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie o­gól­ne moczu wą­tro­ba; uk­ład krwio­twó­rczy R1 lub R2, K
IVCzynniki[*)] bio­lo­gi­czne*) Wy­ko­na­nie ba­da­nia se­ro­lo­gi­czne­go słu­żą­ce­go ro­zpo­zna­niu za­ka­że­nia czyn­ni­kiem bio­lo­gi­cznym wy­ma­ga u­zy­ska­nia pi­se­mnej zgo­dy ba­da­ne­go, po­info­rmo­wa­ne­go u­prze­dnio o celu, spo­so­bie wy­ko­na­nia i e­we­ntu­a­lnych sku­tkach ba­da­nia.
1 Wi­rus za­pa­le­nia wą­tro­by - typ B (HBV) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę bi­li­ru­bi­na; ALAT w su­ro­wi­cy; inne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę bilirubina; ALAT w su­ro­wi­cy; inne w za­le­żno­ści od wska­zań co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę bi­li­ru­bi­na; ALAT w su­ro­wi­cy; inne w za­le­żno­ści od wska­zań wą­tro­ba R1 - po u­do­ku­me­nto­wa­nym za­cho­ro­wa­niu na wi­ru­so­we za­pa­le­nie wą­tro­by typu B. Pra­co­wn­icy słu­żby zdro­wia za­tru­dnie­ni w ko­nta­kcie z krwią
2 Wirus za­pa­le­nia wą­tro­by - typ C (HCV) o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę bilirubina; ALAT w su­ro­wi­cy; inne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę bilirubina; ALAT w su­ro­wi­cy; inne w za­le­żno­ści od wska­zań co 2-4 lata o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wą­tro­bę bilirubina; ALAT w su­ro­wi­cy; inne w za­le­żno­ści od wska­zań wą­tro­ba R1 - po u­do­ku­me­nto­wa­nym za­cho­ro­wa­niu na wi­ru­so­we za­pa­le­nie wą­tro­by typu C. Pra­co­wni­cy słu­żby zdro­wia za­tru­dnie­ni w ko­nta­kcie z krwią
3 Lu­dzki wi­rus nie­do­bo­ru o­dpo­rno­ści na­by­tej (HIV) o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań co 2 lata o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań uk­ład odpornościowy Pra­co­wni­cy słu­żby zdro­wia za­tru­dnie­ni w ko­nta­kcie z krwią
4 Pa­łe­czki Brucella abortus bovis o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, śledzionę, uk­ład ruchu, uk­ład ner­wo­wy, na­rząd słuchu ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie au­dio­me­try­czne o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, śledzionę, uk­ład ruchu, uk­ład ner­wo­wy, na­rząd słuchu ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie au­dio­me­try­czne; w za­le­żno­ści od wska­zań odczyn Wrighta co 3-5 lat o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na wątrobę, śledzionę, uk­ład ruchu, uk­ład ner­wo­wy, na­rząd słuchu ba­da­nia czyn­no­ści wą­tro­by; ba­da­nie au­dio­me­try­czne wą­tro­ba; śledziona; uk­ład ruchu; uk­ład ner­wo­wy; na­rząd słuchu Słu­żba we­te­ry­na­ry­jna i zoo­te­chni­czna. Pra­co­wni­cy o­bsłu­gi by­dła, za­kła­dów mię­snych i pro­du­kcji pasz bio­lo­gi­cznych
5 Pro­mie­nio­wce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym o­gól­ne spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej o­gól­ne spi­ro­me­tria; w za­le­żno­ści od wska­zań - zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej co 2-3 lata o­gól­ne spi­ro­me­tria; zdję­cie rtg kla­tki pie­rsio­wej uk­ład od­de­cho­wy A
6 Inne szko­dli­we czyn­ni­ki bio­lo­gi­czne:
a) prą­tek gru­źli­cy


b) wi­rus kle­szczo­we­go za­pa­le­nia mó­zgu


c) Chla­my­dia psittaci

d) To­xo­pla­sma gondii


e) Borrelia burgdorferio­gól­nejak wyżej
jak wyżej


jak wyżejjak wyżejw za­le­żno­ści od wska­zań


jak wyżej
jak wyżej


jak wyżejjak wyżejo­gól­neo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ner­wo­wy

jak wyżej


jak wyżejjak wyżejw za­le­żno­ści od wska­zań


jak wyżej
jak wyżej


jak wyżejjak wyżejco 2-3 latajak wyżej
jak wyżej


jak wyżejjak wyżejo­gól­nejak wyżej
jak wyżej


jak wyżejjak wyżejw za­le­żno­ści od wska­zań


jak wyżej
jak wyżej


jak wyżejjak wyżejuk­ład od­de­cho­wy


o­śro­dko­wy uk­ład ner­wo­wyuk­ład od­de­cho­wy

uk­ład ner­wo­wy; na­rząd wzro­ku; uk­ład chłonny

skó­ra; stawy; uk­ład ner­wo­wy; mięsień sercowyZwró­cić u­wa­gę na mo­żli­wość wy­stą­pie­nia gru­źli­cy na­rzą­do­wej

Wyniki badań i ro­zpo­zna­nie po­win­ny być ko­nsu­lto­wa­ne w kli­ni­ce cho­rób za­ka­źnych a­ka­de­mii me­dy­cznej

jak wyżej


jak wyżejjak wyżej
VInne czynniki
1 Nie­ko­rzy­stne czyn­ni­ki psy­cho­spo­łe­czne
a) za­gro­że­nia wy­ni­ka­ją­ce ze sta­łe­go du­że­go do­pły­wu info­rma­cji i go­to­wo­ści do odpo­wie­dzib) za­gro­że­nia wy­ni­ka­ją­ce z pra­cy na sta­no­wi­skach de­cy­zy­jnych i zwią­za­nych z odpo­wie­dzia­lno­ścią

c) za­gro­że­nia wy­ni­ka­ją­ce z na­ra­ża­nia ży­cia

d) za­gro­że­nia wy­ni­ka­ją­ce z mo­no­to­nii pracyo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan psy­chi­czny


jak wyżejjak wyżejo­gól­nepo­ziom cho­le­ste­ro­lu;
EKGjak wyżejjak wyżejw za­le­żno­ści od wska­zańo­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na stan psy­chi­czny


jak wyżejjak wyżejjak wyżejpoziom cho­le­ste­ro­lu;
EKGjak wyżejjak wyżejw za­le­żno­ści od wska­zańco 2-4 lata

jak wyżejjak wyżejjak wyżejo­gól­ne

jak wyżejjak wyżejjak wyżejpoziom cho­le­ste­ro­lu;
EKGjak wyżejjak wyżejw za­le­żno­ści od wska­zańuk­ład krążenia; o­śro­dko­wy uk­ład ner­wo­wyjak wyżejjak wyżejo­śro­dko­wy uk­ład ner­wo­wyWskazane jest ko­rzy­sta­nie przez le­ka­rza z ko­nsu­lta­cji psy­cho­lo­gi­cznej w przy­pa­dku oceny, że wy­ko­ny­wa­nie pracy może po­wo­do­wać na­ra­że­nie ży­cia wła­sne­go lub innych. Zakres badań i ich in­te­rpre­ta­cja przez psy­cho­lo­ga po­win­na być zależna od oceny kry­ty­cznej fushy;nkcji psy­cho­lo­gi­cznej de­cy­du­ją­cej o wy­ko­ny­wa­niu pracy

jak wyżejjak wyżej
2 Prace wy­ma­ga­ją­ce pe­łnej spra­wno­ści psy­cho­ru­cho­wej o­gó­lne; o­ku­li­sty­czne; neu­ro­lo­gi­czne testy sprawności psychoruchowej o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - o­ku­li­sty­czne, neu­ro­lo­gi­czne w za­le­żno­ści od wska­zań - te­sty spra­wno­ści psy­cho­ru­cho­wej co 3-4 lata; po­wy­żej 50 ro­ku ży­cia - co 2 lata o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań

3 Praca na wy­so­ko­ści
a) do 3 m


b) po­wy­żej 3 m


o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne, o­ku­li­sty­czne, otola­ry­ngo­lo­gi­czne

o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne; otola­ry­ngo­lo­gi­czne z oceną błędników


w za­le­żno­ści od wska­zań

w za­le­żno­ści od wska­zań


o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne, o­ku­li­sty­czne, otola­ry­ngo­lo­gi­czne

o­gó­lne; neu­ro­lo­gi­czne; o­ku­li­sty­czne; otola­ry­ngo­lo­gi­czne


w za­le­żno­ści od wska­zań

w za­le­żno­ści od wska­zań


co 3-5 lat


co 2-3 lata; po­wy­żej 50 ro­ku ży­cia - co rok


o­gól­ne


o­gól­ne


w za­le­żno­ści od wska­zań

w za­le­żno­ści od wska­zań


Wady wzro­ku wy­ma­ga­ją­ce sta­łe­go no­sze­nia szkieł ko­re­kcy­jnych sta­no­wią prze­ciw­wska­za­nie do za­tru­dnie­nia (nie do­ty­czy so­cze­wek kon­ta­kto­wych)
4 Praca zmia­no­wa o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań co 3-5 lat o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań

5 Praca fi­zy­czna z wy­da­tkiem e­ner­ge­ty­cznym na pra­cę po­wy­żej 1500 kcal/8 godzin lub 3 kcal/min dla mę­żcz­zn i po­wy­żej 1000 kcal/8 godz. lub po­nad 2 kcal/min dla ko­biet o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­łady: ruchu, krążenia i od­de­cho­wy EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - spi­ro­me­tria; za­le­ca­na próba wysiłkowa: VO2max o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­łady: ruchu, krążenia i od­de­cho­wy EKG; w za­le­żno­ści od wska­zań - spi­ro­me­tria; za­le­ca­na próba wysiłkowa: VO2max co 5 lat; po­wy­żej 45 ro­ku ży­cia - co 3 lata o­gól­ne EKG

6 Praca w wy­mu­szo­nej po­zy­cji o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ruchu w za­le­żno­ści od wska­zań o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne, or­to­pe­dy­czne w za­le­żno­ści od wska­zań co 3-5 lat o­gó­lne; w za­le­żno­ści od wska­zań - neu­ro­lo­gi­czne, or­to­pe­dy­czne w za­le­żno­ści od wska­zań uk­ład ruchu
7 Praca wy­ma­ga­ją­ca ru­chów mo­no­ty­po­wych ko­ńczyn o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ruchu i ob­wo­do­wy uk­ład ner­wo­wy w za­le­żno­ści od wska­zań o­gól­ne, ze zwró­ce­niem u­wa­gi na uk­ład ruchu i ob­wo­do­wy uk­ład ner­wo­wy w za­le­żno­ści od wska­zań co 3-5 lat o­gól­ne w za­le­żno­ści od wska­zań uk­ład ruchu; ob­wo­do­wy uk­ład ner­wo­wy
8 Praca wy­ma­ga­ją­ca stałego i dłu­go­trwa­łe­go wy­si­łku gło­so­we­go o­gó­lne; la­ry­ngo­lo­gi­czne; w za­le­żno­ści od wska­zań la­ry­ngo­lo­ga - ba­da­nie fo­nia­try­czne w za­le­żno­ści od wska­zań o­gó­lne; la­ry­ngo­lo­gi­czne; w za­le­żno­ści od wska­zań la­ry­ngo­lo­ga - ba­da­nie fo­nia­try­czne w za­le­żno­ści od wska­zań co 5 lat o­gó­lne; la­ry­ngo­lo­gi­czne; w za­le­żno­ści od wska­zań la­ry­ngo­lo­ga - ba­da­nie fo­nia­try­czne w za­le­żno­ści od wska­zań na­rząd głosu
VIPra­ca bez o­kre­ślo­ne­go czyn­ni­ka na­ra­że­niao­gól­new za­le­żno­ści od wska­zańo­gól­new za­le­żno­ści od wska­zańco 5 lato­gól­new za­le­żno­ści od wska­zań
www.skierowanie.com softmedica.pl