Trwają prace nad zmianami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w zakresie załącznika nr 1 tj. Wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Zapoznaj się z treścią projektu i uzasadnieniem…

(więcej…)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej Czytaj dalej…
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Czytaj dalej…

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Czytaj dalej…

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia za podstawową uznaje elektroniczną postać dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej będzie możliwe w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych dla prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej oraz wówczas gdy przepis rozporządzenia tak stanowi. Zapoznaj się z treścią projektu i uzasadnieniem…

(więcej…)

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Kielcach oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe Towarzystwa, które odbędzie się 29 marca 2019 r. Czytaj dalej…

(więcej…)